Eerste blad    Vorig blad    Blad 263 van 472 bladen Volgend blad    Laatste blad

62245    Dirk van LEEUWEN, geboren ca 1875.
Gehuwd met Anna van DRIEL (zie 62246).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62905    Dirk Pieter van LEEUWEN, geboren 00-00-1890 te Alphen, zoon van Dirk van LEEUWEN (zie 62906) en Adriana van 't RIET (zie 62907).
Gehuwd op 04-04-1918 te Rietveld, gescheiden na 18 jaar op 14-01-1937 te Rietveld van Fijgje van der WIND (zie 62709).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 88717).

129916    Dirkje Aries van LEEUWEN, geboren 00-00-1804, overleden op 29-08-1888 te Aarlanderveen, weduwe, dochter van Arie van LEEUWEN (zie 129937) en Trijntje KROES (zie 129938).
Gehuwd met Cornelis Jacobs van der BIJL (zie 129915).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
115892    Elisabeth van LEEUWEN, geboren ca 1818.
Gehuwd met Johan Frederik Wilhelm KÖNIGSFELDT (zie 115891).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113238    Elisabetha Petronella van LEEUWEN, geboren ca 1852.
Gehuwd met Johannes POT (zie 113237).
 
124037    Geertruida van LEEUWEN, geboren ca 1837.
Gehuwd met Cornelis SCHEER (zie 124036).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard (zie 124035).

89982    Gerda Adriana van LEEUWEN, geboren op 30-06-1925 te Haastrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-12-1948 met Gerard SCHURING, 25 jaar oud (zie 89974).
Uit dit huwelijk:
   1.  Clarens Nicolaas (zie 89983).
   2.  Hermine Anne Petra (zie 89984).

202292    Gijsbert van LEEUWEN, gemeensman (Broederespel) 1483-1484;raadslid 1485-1519;wijnheer;provisor van het Catharijne gasthuis, 1481 :Compagnon - Kampen
Gijsbert van Leuwen volmachtigt zijn handelsgenoot Egbert Krueser in zaken te Deventer, te Nijmegen, in Brabant en elders.
Getuige : sosa Egbert Krueser overleden 1496

Bron: K. Schilder, Testamenten, Transporten, Getuigenissen

1487 :Onenigheid - Deventer
Van Dode Alertsz. Johan Geye verklaart dat hij met veel andere goede mannen ten gelage zat aan de Poeth in Deventer in de Yserhoet, waarbij ook Dode Alertsz was. Daar kwam toen een Fries binnen waar Dode tegen zei dat hij bij hen moest komen zitten. Toen men het gelag wilde afrekenen, was de Fries weg. De gelagslieden zeiden toen tegen Doede dat hij de Fries kende en dat het zijn landgenoot was. Ja, kwijt dan dat ik in Kampen was geboren. Daarop zei Gysbert van Lewen tegen hem dat hij de stad van Kampen houw en trouw gezworen had. Toen zei Doede tegen Gysbert dat hij even goed was als hij en dat hij wel voor 4000 gulden aan goederen in de zeehandel had zitten. ook hadden Dode en Gysbert nog andere woorden tegen elkaar, maar Johan Geye heeft niet alles gehoord. In de marge staan de namen Herman Geertsz, Arent Kystken en Roleff Claisz. Fol 88v. Henrick Buck verklaart hetzelfde als Johan Geye. Hij zegt verder nog dat Dode Allertsz en Ghysbert van Lewen elkaar uitscholden voor schalk en boef. Ook zij Dode tegen Geert dat hij een boef was ondanks dat hij in de Raad zat. Hij zei verder dat hij geen functie begeerde te hebben. Hij wilde er wel 100 ponden groot om geven dat hij tot nieuwe memoriemeester van Onze-Vrouwenmemorie gekozen had kunnen worden. Herman Geertsz, Arent Kystken en Roleff Claisz zaten ook in het gelag en getuigen ook dat zij de onenigheid gehoord hebben, maar zij weten niet alles meer.
Getuige : Doede Alartsz
Getuige : Jan Gheye overleden 1501

Bron: K. Schilder, Getuigenissen 1483-1494, nr. 373 fol. 88 en 88v

27 September 1498 :Eigendom Kampen
Goessen Klenckenberch en Jan Voern, schepenen van Campen, oorkonden, dat Ghysbert van Lewen en Aelheit zijn vrouw verkocht hebben aan Tyman Brant 25 heren pond uit hun huis en erve, gelegen in de Oldestraete tussen de verkoper en Peter Gheertsz, strekkende achter met een uitgang in het stegeken, waarin Peter Gheertsz en Evert Witte mede hun uitgang hebben.

Bron: J. Don, de archieven der gemeente Kampen, deel II no 822

12 December 1504 :Momberschap - Kampen
Johan van Roderloe en Geert Aerents, schepenen van Campen, oorkonden, dat Geertruit Henrix, met Luyke haar man en Gisebert van Lewen en Cleys van Urck als haar mombers, alsmede Luyken haar broeder geschonken hebben aan Pilgrom van Ingen, kerkmeester van het St. Catharina Gasthuis, een rente van 5 heren pond.

Bron: J. Don, de archieven der gemeente Kampen, deel II no 891

1510 :Eigendom Kampen
Op Sint Jacobsavond. Burgemeesters, schepenen en raden oorkonden dat zij met consent van de meenten, voor een som geld die gebruikt is in de oorlog tegen Gelre, verkocht hebben aan Ghijsbert van Leeuwen en zijn vrouw Alydt, een jaarlijkse rente van 2 1/2 goudgulden. De stad mag deze rente afkopen met 50 gulden. Onder staat dat op dezelfde datum nog 10 gulden door Gijsbert op rente gezet zijn. In dorso; Claes Coepsz gecort aan de pacht van de moltaccijns van 1544 door Geert Glauwe en Geert Kreynck.
Getuige : Claes Coops

Bron: K. Schilder, Repertorium op de afgeloste rentebrieven, no 78

3 Juni 1514 :Vermelding - Kampen
comparanten: Cuenretorff, Henrick Comparant Leeuwen, Gijsbert van Gevolmachtigde Namens zoon Willem Lege, Gijsbert de Comparant Priester - procurator van zijn neef Peter de Leghe. samenvatting Comparant, mede namens zijn broers / zusters, verklaart dat Gijsbert van Leeuwen en Gijsbe rt de Lege, op verzoek van mr Govert Cuynretorff, uit de vicariën die Willem en Peter bezitten, een jaarlijkse rente ■van ƒ20 g.g. gevestigd hebben ten behoeve van mr Willem Hedae, zo lang als priester Jan Bavonis leeft; comparant belooft de jaarlijkse rente kwijt te schelden, waarvoor zijn goederen onderpand zijn.

Bron: 921 RAK 78 - I FOLIO: 198v

2 September 1516 :Executeur - Kampen
Comparanten Bloeme, Cornelijs boogmaker En echtg. Catherijne Leuwe, Ghysbert van Executeur samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Ghysbert va n Leuwe een bedrag van ƒ100 Rijnse g.g. die afkomstig zijn van wijlen mr Johan Waeter en bestemd voor Catherijne en haar drie kinderen volgens diens testament; zij zullen voor de kinderen vestenis doen en stellen als onderpand hun goederen en Cornelijs bel ooft dat zij ook nog vestenis krijgen uit Utrecht van zijn moeder; alles zal gebeuren voor St. Maarten. Comparanten danken voor de betaling.

Bron: 285 RAK 78 - I FOLIO: 83

17 Juni 1517 :Eigendom Kampen
Greete van Utrecht is schuldig aan Gysbert van Leuwen 10 tonnen coyte bier en 1 ton gewoon bier.

Bron: 726 RAK 78 - I FOLIO: 163

14 December 1517 :Property - Kampen
De Raad heeft bemiddeld in het conflict tussen Hermen Appoteecker en Gysbert Leuwen inzake een handschrift van 6 h.p. per jaar en zeker geld van wijlen Engele Groeten; Gysbert wil bewijzen dat hij geen goederen van Engele in zijn bezit heeft en is verschenen voor de Lage Bank, bereid om zijn eed te doen. Als Hermen die niet wil ontvangen, zal de burgemeester zal Gysbert ongemoeid moeten laten. Gysbert heeft ontvangen drie zijden buidels, een gordel met twee zilveren naaldjes en een brief van ƒ60 op de stad.
Getuige : x x
Getuige : Engele Grote overleden 1512

Bron: Annick Alink, Getuigenissen en Gigten 1516-1520 nr. 12 fol.2v

5 November 1518 :Intermediair - Kampen
comparanten Leuwen, Gijsbert van Intermediair Vene, Evert vd Intermediair samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben geregeld d at een Schepenbrief van 3 h.p. per jaar die als lijftocht gold voor wijlen Hermen Evertsz en na diens dood aan de Armen ten goede zou komen, zoals vermeld in de Schepenbrief, verdeeld wordt zodat de kinderen van Gyse Arentsz, die de armsten zijn, 2 h.p. pe r jaar ontvangen en de kinderen van Hermen Evertsz 1 h.p. per jaar.

Bron: 783 RAK 78 - I FOLIO: 169v

December 1519 :Voogdij - Kampen
comparanten Geye, Coert Comparant Leeuwen, Gijsbert van Voogd Urck, Cleys van Voogd Overleden samenvatting: Comparant verklaart dat Gijsbert van Leeuwen en wijlen Cleys van Urck een tijdlang oogden zijn geweest over Luytgen en Geertruydt Metgers en dat hij nu de voogdij heeft overgenomen en daarbij ontvangen heeft een stadsbrief, toebehorend aan Luytgen en Geertruydt, van 3 h.p. per jaar waarvan 5 h.p. afgelost zijn en waarvoor de vorige voogden gevrijwaard zijn; van de verschenen rente heeft Luytgen nog enige achterstand en Geertruydt zegt dat haar broer dood is en dat dit aan de muurmeesters is betaald. Comparant staat garant voor alle namaningen.
Getuige : Coenraet Gheye
Getuige : Cleijs van Urck overleden 1516

Bron: 353 RAK 78 - I FOLIO: 94v

1519 :Verwantschap - Kampen
Gijsbert van Leeuwen zit in de Raad, evenals zijn oom Geert Arentsz.
Witness : Geert Aerntsz overleden 1521

Bron : K. Schilder, Van raad tot municipaliteit deel 1

2 December 1519 :Vermelding - Kampen
Van St. Bregitte en Claes Wernersz met zijn schoonzuster. Gysbert van Leeuwen en Lubbert van Hattem getuigen dat zij afgelopen jaar vóór de vasten aanwezig zijn geweest en gehandeld hebben in de zaak tussen het convent van St. Bregitte en Claes Wernersz en diens schoonzuster over ettelijke goederen in Wijhe, waar Claes en zijn schoonzuster het wereldlijke recht voor wilden inschakelen en het convent wilde procederen met geestelijke inhibitie. Na enige tijd hebben beide partijen besloten wederzijds goede mannen in te schakelen aan wie zij hun conflict zouden voorleggen, waarbij beide getuigen zouden optreden als scheidsrechter. De kwestie zou behandeld worden met Petrus ad Cathedram, opdat niemand van beide zijden intussen kon ingaan tegen een ieders recht of tegen de gemaakte afspraken in zou handelen. Een en ander is voor de schout van Wijhe bevestigd. Thonis van den Grave getuigt dat hij aanwezig is geweest toen genoemde compromis is gesloten

Bron: Annick Alink, Getuigenissen en Gigten 1516-1520 Nr. 809 FOLIO: 204v

June 1524 :Maatschap - Kampen
comparanten Leuwe, Gijsbert van Comparant Hasselt, Henrick van Comparant Samenvatting: Comparanten hebben een maatschap gehad in Noorwegen en zijn nu bezig het een en ander van elkaar te scheiden; Henrick zal alle activa en schulden in Noorwegen, met huis, hof en toebehoren, alle gerede goederen etc. overnemen; Gijsbert zal daarvoor ontvangen een bedrag van ƒ200 g.g. van 28 stuivers de gulden, door Henrick te betalen in twee termijnen, n.l. met Midwinter a.s. en de andere termijn een jaar later; verder ontvangt Gijsbert het 8e deel van het schip dat Hermen Petersz voert, als hij uit Bergen komt met lading, m.u.v. het deel dat de schipper van de reder krijgt omdat hij borg staat; zolang de schuld niet is betaald, zal Henrick de echtgenote van Gijsbert ook laken geven voor een tabbert, stokvis, boter en een zele(?) en bovendien borg staan voor enige kinderen, voor een jaar of twee kost en onderhoud. Henrick stelt Gijsbert ten onderpand al zijn goederen. Een en ander is opgemaakt in aanwezigheid van Jacob Hoppenbrouwer, Jacob Clinckenborch, Michiel Noylensz en Henrick Blauwe. NB. in de kantlijn: op 27-02-1526 is alles betaald.
Getuige : Henrick van Hasselt

Bron: 598 RAK 79 FOLIO: 131
, zoon van Willem van LEEUWEN (zie 202291) en Alijt ten WATER (zie 202290).
Gehuwd met Alydt (zie 202294).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gijsberts (zie 202295).

118573    Gijsje van LEEUWEN, geboren 00-00-1809, overleden op 10-03-1835 te Woubrugge, dochter van Dirk van LEEUWEN (zie 118551) en Lijsje van der WIND (zie 118552).
 
189182    Helena Gerritsdr van LEEUWEN, geboren 00-00-1742 te Nootdorp, overleden op 15-12-1813 te Delft.
Gehuwd voor de kerk op 06-12-1767 te Delft met Willem Arijsz DIJKSHOORN, 28 jaar oud (zie 189181).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
187843    Hendrik van LEEUWEN, geboren 00-00-1809 te Leiden, zoon van Jacobus van LEEUWEN (zie 187844) en Elizabeth POPPEZIJN (zie 187845).
Gehuwd op 14-02-1833 te Leiden met Hendrika WINDHORST (zie 187842).
 
118576    Hendrik van LEEUWEN, geboren 00-00-1813, overleden op 26-07-1840 te Woubrugge, zoon van Dirk van LEEUWEN (zie 118551) en Lijsje van der WIND (zie 118552).
 
149284    Hendrik van LEEUWEN, koopman, geboren ca 1837.
Gehuwd met Cornelia Johanna VELDHUISEN (zie 149285).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara (zie 149283).

58504    Hendrika van LEEUWEN, geboren ca 1815.
Gehuwd met Aart van ACQUOIJ (zie 58458).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62743    Hendrika Jacoba van LEEUWEN, geboren ca 1795.
Gehuwd met Adrianus KNIJFF (zie 62742).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101049    Hester Leendertsdr. (Ester) van LEEUWEN, geboren op 08-11-1749 te Nootdorp, overleden op 02-04-1827 te Pijnacker op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerardus Hendriksz. (Gerrit) de VREEDE (zie 101048).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Gerrits (zie 101060).
   2.  Leonardus Gerrits (Leendert) (zie 101061).
   3.  Hendricus Gerrits (zie 101063).
   4.  Johanna Gerrits (Joanna) (zie 101064).
   5.  Wilhelmus Gerrits (zie 101065).
   6.  Franciscus Gerrits (Frans) (zie 101066).
   7.  Martinus Gerrits (zie 101069).
   8.  Cornelis Gerrits (zie 101068).
   9.  Johannes Gerrits (zie 101070).

118572    Huig van LEEUWEN, geboren 00-00-1817, overleden op 26-02-1832 te Woubrugge, zoon van Dirk van LEEUWEN (zie 118551) en Lijsje van der WIND (zie 118552).
 
169980    Isaac van LEEUWEN, geboren ca 1762.
Gehuwd met Maartje MOREL (zie 169981).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Isaacsdr (zie 169979).

187844    Jacobus van LEEUWEN, geboren ca 1784.
Gehuwd met Elizabeth POPPEZIJN (zie 187845).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 187843).

190873    Jacobus van LEEUWEN, geboren op 05-01-1821 te Veenendaal, overleden op 21-11-1872 te Veenendaal op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28-08-1858 te Veenendaal met Neeltje de KAMPER, 35 jaar oud (zie 190872).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106513    Jan van LEEUWEN, geboren ca 1775.
Gehuwd met Johanna HARSSEVOORT (zie 106514).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
190134    Jan Carel Wilhelmus van LEEUWEN, geboren ca 1865.
Gehuwd met Johanna BLEEKSTIJN (zie 190135).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
190133    Jan Carel Wilhelmus van LEEUWEN, winkelbediende, geboren 00-00-1889 te Leiden, zoon van Jan Carel Wilhelmus van LEEUWEN (zie 190134) en Johanna BLEEKSTIJN (zie 190135).
Gehuwd op 15-06-1917 te Hoorn met Helena Agatha BUUTVELD (zie 190132).
 
184789    Jan Gerardus van LEEUWEN, geboren ca 1860.
Gehuwd met Johanna Elisabeth GRIESE (zie 184790).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
45726    Janke van LEEUWEN, geboren 00-00-1870 te St.Jacobiparochie, dochter van Ouwe LEEUWEN (zie 117705) en Geertje FEENSTRA (zie 117706).
Gehuwd op 13-05-1922 te Idaarderadeel met Douwe Ypes de WIND, 62 jaar oud (zie 91277). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-06-1885 te Idaarderadeel met Nieske BOUMA (zie 91278).}
 
116409    Janna Antonetta van LEEUWEN, geboren op 07-08-1896 te Huizen;Hoogeveen, overleden op 16-05-1922 te Noord;Hoogeveen op 25-jarige leeftijd, dochter van Klaas van LEEUWEN (zie 116402) en Johanna Berendina SMIT (zie 116401).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-06-1920 te Hoogeveen met Stoffer MULDERIJ (zie 116410).
 
142224    Jannetje van LEEUWEN, geboren ca 1720.
Gehuwd met Lammert KRAP (zie 142223).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
169979    Jannetje Isaacsdr van LEEUWEN, geboren op 07-12-1792 te Rotterdam, gedoopt op 16-12-1792 te Rotterdam, overleden op 07-12-1853 te Gouda op 61-jarige leeftijd, dochter van Isaac van LEEUWEN (zie 169980) en Maartje MOREL (zie 169981).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-10-1814 te Rotterdam met Leendert Jans van der TORRE, 27 jaar oud (zie 169978).
 
116413    Johan Berend van LEEUWEN, autospuiter, geboren op 04-04-1907 te Hoogeveen, overleden op 21-11-1948 te Hoogeveen op 41-jarige leeftijd, zoon van Klaas van LEEUWEN (zie 116402) en Johanna Berendina SMIT (zie 116401).
Gehuwd met Geertje BOS (zie 116414).
 
184788    Johan Hendrik van LEEUWEN, fabrieksarbeider, geboren 00-00-1887 te Amsterdam, zoon van Jan Gerardus van LEEUWEN (zie 184789) en Johanna Elisabeth GRIESE (zie 184790).
Gehuwd op 07-10-1909 te Amsterdam met Aaltje JAPIN, 28 jaar oud (zie 184726).
 
143196    Johanna van LEEUWEN, geboren ca 1854 te Oss, dochter van Alexander van LEEUWEN (zie 143197) en Maria SCHOONING (zie 143198).
Gehuwd op 13-02-1878 te Breda met Louis van STRATUM (zie 143195).
 
36618    Johanna Catharina van LEEUWEN, geboren ca 1860.
Gehuwd met Roelof Veningen BERENDS (zie 36617).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106512    Johannes Jacobus van LEEUWEN, timmerman, geboren 00-00-1805 te Haarlem, zoon van Jan van LEEUWEN (zie 106513) en Johanna HARSSEVOORT (zie 106514).
Gehuwd op 04-12-1833 te Haarlem met Geertje ROOS (zie 106511). {Zij was eerder gehuwd voor 1830 met Jan Jansz. VEERMAN (zie 128858).}
 
116402    Klaas van LEEUWEN, timmerman, geboren op 22-01-1868 te Oosterwolde;Ooststellingwerf, overleden op 12-01-1909 te Hoogeveen op 40-jarige leeftijd, zoon van Willem van LEEUWEN (zie 116403) en Janna Antonetta van DALEN (zie 116404).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1895 te Hoogeveen met Johanna Berendina SMIT, 25 jaar oud (zie 116401). {Zij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 11-12-1919 te Beilen met Jan de JONGE (zie 116405).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Antonetta (zie 116409).
   2.  Margje (zie 116417).
   3.  Willemina (zie 116416).
   4.  Willem (zie 116415).
   5.  Johan Berend (zie 116413).

30931    Lammert van LEEUWEN, geboren ca 1770.
Gehuwd met Andreske van OOIJ (zie 30932).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 30930).

101795    Leendert J. van LEEUWEN, predikant te Cothen; Asperen; Lisse; Hilversum; Haarlem en Den Haag, geboren op 01-11-1881 te Woerden, overleden op 04-02-1936 te Den Haag op 54-jarige leeftijd, in 1931 wered hij predikant-directeur van Bronovo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-09-1907 te Woerden met Janna Wilhelmina BRUNT, 24 jaar oud (zie 101794).
 
183626    Levie van LEEUWEN, geboren ca 1770.
Gehuwd met Meijnke WILLEMARKUS (zie 183629).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosina (Roosje) (zie 183480).

118553    Lijsje van LEEUWEN, geboren 00-00-1803, overleden op 31-10-1873 te Woubrugge, ongehuwd, dochter van Dirk van LEEUWEN (zie 118551) en Lijsje van der WIND (zie 118552).
 
188745    Maartje Cornelisdr van LEEUWEN, geboren ca 1810.
Ondertrouwd op 13-04-1839 te Delft, gehuwd op 25-04-1839 te Hof van Delft met Abraham van MANNEKES, 28 jaar oud (zie 188744).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Abrahams (zie 188746).
   2.  Petronella Abrahams (zie 188750).
   3.  Anna Abrahams (zie 188743).
   4.  Cornelis Abrahams (zie 188751).

116417    Margje van LEEUWEN, geboren op 10-04-1898 te De Huizen;Hoogeveen, dochter van Klaas van LEEUWEN (zie 116402) en Johanna Berendina SMIT (zie 116401).
 
177631    Maria van LEEUWEN, geboren 00-00-1792.
Gehuwd op 22-08-1818 te Goedereede met Pieter Jans van der WENDE (zie 177630).
 
30930    Maria van LEEUWEN, geboren op 27-03-1796 te Opijnen, dochter van Lammert van LEEUWEN (zie 30931) en Andreske van OOIJ (zie 30932).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-06-1815 te Opijnen met Arie PELLIKAAN, 21 jaar oud (zie 30929). {Hij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op 05-08-1857 te Woudrichem met Bartje van ACQUOIJ, 19 jaar oud (zie 58459).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus (zie 31014).

125552    Maria van LEEUWEN, geboren ca 1862.
Gehuwd met Hendrik de VOR (zie 125551).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Cornelis (zie 125550).

125260    Maria Anna Christina van LEEUWEN, geboren ca 1816.
Gehuwd (1) op 03-08-1900 te Steenwijk met Wouter van HECK (zie 125259). {Hij was ook ooit gehuwd met Maria Anna Christina van LEEUWEN (zie 125260).}
Gehuwd (2) met Wouter van HECK (zie 125259). {Hij was eerder gehuwd op 03-08-1900 te Steenwijk met Maria Anna Christina van LEEUWEN (zie 125260).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.
 
31525    Maria Cornelia Christina van LEEUWEN, geboren ca 1830.
Gehuwd met Antonius Franciscus MANUEL (zie 31524).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Antonia (zie 31509).

1989    Maria Imanda van LEEUWEN, geboren op 28-11-1931 te Vlaardingen.
Gehuwd met Cornelis WIND (zie 1988).
Uit dit huwelijk:
   1.  Erik Hans (zie 1991).
   2.  Jeannette Marianne (zie 1992).

159612    Marijtje van LEEUWEN, geboren ca 1793.
Gehuwd met Leendert van der WINDEN (zie 159611).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martijntje (zie 147052).

62395    Meinouwtje van LEEUWEN, geboren ca 1800.
Gehuwd met Ariën KOSTER (zie 62394).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
188132    Neeltje van LEEUWEN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Johannes van MULLEM (zie 188131).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje (zie 188130).

34357    Neeltje van LEEUWEN.
Gehuwd met Jan Hendrik van der HOEK (zie 33991).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
56343    Petrus Johannes Franciscus van LEEUWEN, geboren ca 1858.
Gehuwd met Maria Catharina IDE (zie 56344).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56341    Petrus Johannes Franciscus van LEEUWEN, geboren ca 1885, zoon van Petrus Johannes Franciscus van LEEUWEN (zie 56343) en Maria Catharina IDE (zie 56344).
Gehuwd op 11-11-1907 te Venlo, wettiging van 1 kind met Gezina Rolina THURKOW, 35 jaar oud (zie 56340).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Willem THURKOW (zie 56342).

62621    Pieter van LEEUWEN, landman, geboren op 24-12-1825 te Brakel, zoon van Cornelis van LEEUWEN (zie 62622) en Anna Maria TIMMER (zie 62623).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08-05-1867 te Gameren met Eelke van WOERKOM, 24 jaar oud (zie 62620).
 
183480    Rosina (Roosje) van LEEUWEN, geboren 00-00-1794 te Berchem, dochter van Levie van LEEUWEN (zie 183626) en Meijnke WILLEMARKUS (zie 183629).
Gehuwd op 28-10-1824 te Berchem met Isaac Mozes SILVERBERG (SILVERENBERG;ZILVERBERG;), 23 jaar oud (zie 183479).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hertog Isaacs ZILVERBERG (SILVERENBERG;SILVERBERG) (zie 183624).
   2.  Hertog Isaacs ZILVERBERG (Moses) (zie 183404).

149283    Sara van LEEUWEN, geboren 00-00-1867 te Amsterdam, dochter van Hendrik van LEEUWEN (zie 149284) en Cornelia Johanna VELDHUISEN (zie 149285).
Gehuwd op 09-11-1887 te Amsterdam met Siebren KOOPMAN, 23 jaar oud (zie 42618).
 
112559    Stijntje Johanna (Stien) van LEEUWEN, geboren op 11-12-1947 te Amsterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-10-1968 te Amsterdam met Marcel van OLST, 21 jaar oud (zie 112562).
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard (zie 123444).
   2.  Sacha (zie 123445).

102209    Taapje Cornelis van LEEUWEN, geboren op 04-03-1825 te Werkhoven, overleden op 06-04-1897 te Utrecht op 72-jarige leeftijd, dochter van Aart van LEEUWEN (zie 102210) en Maritje JACOBS (zie 102211).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-12-1857 te Utrecht met Jan Hendriks BRUINS SLOT, 40 jaar oud (zie 102208).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
176698    Teuntje van LEEUWEN, geboren 00-00-1913 te Rotterdam, dochter van Theodorus van LEEUWEN (zie 176699) en Adriaantje KLEIN (zie 176700).
Gehuwd op 26-02-1931 te Hengelo met Adriaan KROL (zie 176697).
 
189997    Teuntje Jacobsdr van LEEUWEN, geboren ca 1730.
Gehuwd met Pieter Adamsz KOOLE (zie 189996).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176699    Theodorus van LEEUWEN, vuurstoker, geboren ca 1884.
Gehuwd met Adriaantje KLEIN (zie 176700).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126548    Trijntje van LEEUWEN, geboren ca 1851.
Gehuwd met Pieter BROUWER (zie 126547).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
188136    Wilhelmina van LEEUWEN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Ewoud ZEGWAARD (zie 188135).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 188134).

116403    Willem van LEEUWEN, geboren ca 1838.
Gehuwd met Janna Antonetta van DALEN (zie 116404).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116415    Willem van LEEUWEN, geboren op 09-03-1902 te Huizen;Hoogeveen, zoon van Klaas van LEEUWEN (zie 116402) en Johanna Berendina SMIT (zie 116401).
 
88717    Willem van LEEUWEN, geboren 00-00-1924, overleden op 11-07-1934 te Heemstede, zoon van Dirk Pieter van LEEUWEN (zie 62905) en Fijgje van der WIND (zie 62709).
 
202291    Willem van LEEUWEN, gemeensman (Broederespel) 1477, overleden 00-00-1477 te op zee, 1477 :Death - op zee
Verdronken bij Engeland

Sources: K. Schilder, Van Raad tot Municipaliteit deel 2b
, 7 Januar1 1460 :Eigendom Kampen
Feria secunda post Ephifanie domini. Femme, de dochter van Johan Water, met Peter Henricsz en Willem van Lewen als haar mombers; Peter Henricsz voor zichzelf en als momber van zijn kinderen; Willem van Lewen en zijn vrouw Alijt; Godeken Water en zijn vrouw Gosen; Gese, de weduwe van Geert Drulling, met Rolof Witte en Godeken voornoemd als haar mombers; Henric Woltersz en zijn vrouw Gebbe; Johan, de dochter van Herman Water, met Rolof en Godeken voornoemd als haar mombers, en Claes, de zoon van Herman Water, verkopen aan Jacob Visch een huis en erf in de Oudestraat, tussen Willem Gertsz en Claes Jacobsz, strekkende van de Oudestraat tot de IJssel, alles volgens de akten die er van zijn,

Bron: K. Schilder, de topografie van Kampen in de 15e eeuw Nr. 818 Fol. 110 Kampen

3 Februari 1460 :Eigendom Kampen
Feria secunda post purificationis Marie. Goiken Water en zijn vrouw Gosen, Gese de weduwe van Geert Drulling, met Goiken Water en Arnt Vos als mombers van haar en haar minderjarige kinderen, Arnt Vos en zijn vrouw Johan, Claes Water, Femme Waters, met Peter Henricsz en Willem van Lewen als haar mombers, Peter Henricsz voor zichzelf en als momber van zijn minderjarige kinderen, en Willem van Lewen en zijn vrouw Alijt, verkopen aan Henric Woltersz twee madekens, de achterste gelegen tussen Peter Lubbertsz made en Geert Borchartsz made, strekkende van de Achterste Wetering tot de Naaste Wetering aan de Hagen. In het voorste madeken liggen twee hoven, waarvan er een is vertinsd aan Jan Climmer voor 12 olde vleemsen per jaar. Alles met raad en onraad..

Bron: K. Schilder, de topografie van Kampen in de 15e eeuw Nr. 826 Fol. 111

3 Februari 1460 :Eigendom Kampen
Feria secunda post purificationis Marie. Goiken Water en zijn vrouw Gosen, Gese de weduwe van Geert Drulling, met Goiken Water en Arnt Vos als mombers van haar en haar minderjarige kinderen, Arnt Vos en zijn vrouw Johan, Claes Water, Femme Waters, met Peter Henricsz en Willem van Lewen als haar mombers, Peter Henricsz voornoemd, als momber van zijn minderjarige kinderen, en Willem van Lewen en zijn vrouw Alijt, verkopen aan Bette, de weduwe van Jacob Jonge, vier akkers land in Dronthen, tussen Johan Aerntsz en Johan Kaey, strekkende van de Zwartendijk tot aan de zee.

Bron: K. Schilder, de topografie van Kampen in de 15 eeuw, Nr. 827 Fol. 111v

31 July 1463 :Eigendom Kampen
In profesto Petri ad vincula. Willem Claesz en zijn vrouw Nise verkopen aan Willem van Lewen de helft van een huis en erf in de Nieuwstraat, tussen de erfgenamen van Johan van den Vene en Willem voornoemd, strekkende van de Nieuwstraat tot de Hofstraat. Willen van Lewen heeft de andere helft al in bezit.

Bron: K. Schilder, de topografie van Kampen in de 15e eeuw Nr. 936 Fol. 124

26 April 1468 : Kampen
Feria tertia post Quasi modo. Hartwich van den Vene en zijn vrouw Gese, voor de helft, en Henric Geertsz en zijn vrouw Stine, voor een vierde deel, verkopen aan Jacob van den Vene samen drie vierde delen van een huis en erf in de Nieuwstraat, met een huisje daarachter aan de Hofstraat, tussen Jacob voornoemd en Henric Hof, strekkende van de Nieuwstraat tot de Hofstraat, met een hof, gelegen tussen Belie Hermans en haar kinderen en Willem van Lewen, strekkende van de Nieuwstraat tot de Hofstraat. Jacob van de Vene heeft het laatste vierde deel al in bezit. Het heeft toebehoord aan en is bewoond geweest door wijlen hun vader Johan van den Vene. Het huis is vrij van tins.

Bron: K. Schilder, de topografie van Kampen in de 15e eeuw Nr. 1038 Fol. 136v

10 Maart 1473 :Eigendom - Kampen
Peter Lubbertssoen en Albertus Schuersack verkopen aan Willem van Liewen de helft van een huis en erf, te weten ieder een vierde deel, gelegen in de Nieuwstraat, tussen de Sanct Jacobs stege en Peter Lubbertsz voornoemd, strekkende van de Nieuwstraat tot aan Peter voornoemd. Willem van Liewen heeft de andere helft al in bezit. Het is vrij van tins. Henric Pael en Herman Stuver, als executeurs van het testament van wijlen Timan Schuersack, stemden met de verkoop in.

Bron: K. Schilder, de topografie van Kampen in de 15e eeuw Nr. 1256 Fol. 160v

10 maart 1473 : Kampen
Loedewich Kruuse en Jacob van den Vene, door de Raad daarvoor aangewezen, als zijnde dijkmeesters buiten, hebben in de wijnkelder in het openbaar, bij de kaars, verkocht aan Johan van den Vene een huis en erf in Brunnepe achter de kerk, tussen Willem van Liewen en de steeg waarlangs men in de toren komt, strekkende van de straat tot de Rijte. Uit het huis gaat een erftins van 1 heren pond per jaar.

Bron: K. Schilder, de topografie van Kampen in de 15 eeuw, Nr. 1258 Fol. 160v

.
Gehuwd met Alijt ten WATER (zie 202290).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert (zie 202292).

202295    Willem Gijsberts van LEEUWEN, 15 Februari 1519: Kampen
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Campen verzoeken burgemeesters, schepenen en raad der stad Elborch, GYSBERT VAN LEUWEN, raadsvriend in eerstgenoemde stad, en zijnen zoon, heer WYLHEM VAN LEUWEN, priester, bij de invordering van aan hen verschuldigde gelden behulpzaal te zijn. Gescreven .. Den XV Februarii anno etc. XIX. Datering: [1519 Februari 15 NB: Oorspr. (Inv. nº. 100) op papier.

Bron: Gelders Archief 1001 Stadsbestuur Elburg 1320-1813 , Inventaris 6. Regesten no 774, zoon van Gijsbert van LEEUWEN (zie 202292) en Alydt (zie 202294).
 
116416    Willemina van LEEUWEN, geboren op 03-02-1900 te Huizen;Hoogeveen, dochter van Klaas van LEEUWEN (zie 116402) en Johanna Berendina SMIT (zie 116401).
 
69367    Wilmpje van LEEUWEN, geboren ca 1818.
Gehuwd met Gosem ZWIERS (zie 69366).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (zie 135365).

166656    Maria Johannes LEEUWENBURG, geboren ca 1773.
Gehuwd met Leendert Aries van der REE (zie 166655).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Leenderts (zie 166654).

12256    Aaltje Wolters LEEUWENDAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 15-01-1708 te Vollenhove, dochter van Wolter Teunis LEEUWENDAAL (zie 41458) en Woltertje Wolters BELTHOF (zie 8595).
 
12257    Geesje Teunis LEEUWENDAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-02-1730 te Vollenhove, dochter van Teunis Wolters LEEUWENDAAL (zie 12259) en Jantjen GEERTS (zie 41459).
 
12258    Marchjen Wolters LEEUWENDAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-08-1695 te Vollenhove, dochter van Wolter Teunis LEEUWENDAAL (zie 41458) en Woltertje Wolters BELTHOF (zie 8595).
 
12259    Teunis Wolters LEEUWENDAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-02-1703 te Vollenhove, zoon van Wolter Teunis LEEUWENDAAL (zie 41458) en Woltertje Wolters BELTHOF (zie 8595).
Gehuwd met Jantjen GEERTS (zie 41459).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
12260    Thijmen Wolters LEEUWENDAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-04-1699 te Vollenhove, zoon van Wolter Teunis LEEUWENDAAL (zie 41458) en Woltertje Wolters BELTHOF (zie 8595).
 
12261    Thijmentjen Wolters LEEUWENDAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-02-1697 te Vollenhove, dochter van Wolter Teunis LEEUWENDAAL (zie 41458) en Woltertje Wolters BELTHOF (zie 8595).
 
12262    Trijntje Wolters LEEUWENDAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 16-03-1701 te Vollenhove, dochter van Wolter Teunis LEEUWENDAAL (zie 41458) en Woltertje Wolters BELTHOF (zie 8595).
 
12263    Willem Wolters LEEUWENDAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-06-1705 te Vollenhove, zoon van Wolter Teunis LEEUWENDAAL (zie 41458) en Woltertje Wolters BELTHOF (zie 8595).
 
41458    Wolter Teunis LEEUWENDAAL, geboren ca 1670.
Gehuwd met Woltertje Wolters BELTHOF (zie 8595).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
12264    Wouter Teunis LEEUWENDAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 16-12-1731 te Vollenhove, zoon van Teunis Wolters LEEUWENDAAL (zie 12259) en Jantjen GEERTS (zie 41459).
 
12265    Jan LEEUWENDAL, geboren ca 1635.
Kinderen:
   1.  Jantjen Jans (zie 12266).
   2.  Marchjen Jans (zie 12267).

12266    Jantjen Jans LEEUWENDAL, geboren ca 1655, dochter van Jan LEEUWENDAL (zie 12265) en Marchjen? (zie 15547).
Gehuwd met Jan Jansen STEENPOORT (zie 14559). {Hij was ook ooit gehuwd met Aefjen THIJMENS (zie 14704).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes Jans (zie 14560).
   2.  Maria (zie 14564).

12267    Marchjen Jans LEEUWENDAL, geboren ca 1660, dochter van Jan LEEUWENDAL (zie 12265) en Marchjen? (zie 15547).
Gehuwd met Roeloff Lucas KOYMAN (zie 12058). {Hij was ook ooit gehuwd met Machtelt Gerrits MOLL (zie 12747).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
190013    Antje Adriana LEEUWENHOEK, geboren op 25-09-1897 te Woubrugge, overleden op 21-01-1972 te Capelle aan den IJssel op 74-jarige leeftijd, dochter van Lambertus LEEUWENHOEK (zie 190014) en Jansje VIS (zie 190015).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-04-1923 te Woubrugge met Gerrit van der BURG, 30 jaar oud (zie 190012).
 
190014    Lambertus LEEUWENHOEK, geboren ca 1870.
Gehuwd met Jansje VIS (zie 190015).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Adriana (zie 190013).

188358    Marijtje Meessen LEEUWENSCHILT, geboren ca 1670.
Gehuwd met Jan Cornelisz van der HOEVEN (zie 188357).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
188866    Neeltje Meesdr LEEUWENSCHILT, geboren ca 1658.
Gehuwd met Arij Jansz (Adriaen) DOCKUM (zie 188865).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
103688    Frans van LEEUWENSTIJN, geboren 00-00-1813 te Culenborg, zoon van Johannes van LEEUWENSTIJN (zie 103689) en Sophia NIEUWENHUIJZEN (zie 103690).
Gehuwd op 05-06-1839 te Utrecht met Maria TRIP (zie 103687).
 
103689    Johannes van LEEUWENSTIJN, geboren ca 1783.
Gehuwd met Sophia NIEUWENHUIJZEN (zie 103690).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans (zie 103688).

25376    Berend Jan LEEUWERIK, dagloner, geboren op 21-02-1802 te Nieuw Beerta, overleden op 09-09-1871 te Nieuweschans op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan HINDRIKS (zie 25042) en Gepke BERENDS (zie 24318).
Gehuwd met Aaltje Berends de GROOT (zie 24866).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
25377    Hindrikje Berends LEEUWERIK, geboren op 24-03-1833 te Oudezijl, overleden 1899 te gem.Nieuweschans, dochter van Berend Jan LEEUWERIK (zie 25376) en Aaltje Berends de GROOT (zie 24866).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-06-1856 te Nieuweschans met Luppo Jans RIJKS, 23 jaar oud (zie 25764).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rikste (zie 25765).

32553    Luppe Berends LEEUWERIK, geboren 00-00-1850 te Nieuweschans, zoon van Berend Jan LEEUWERIK (zie 25376) en Aaltje Berends de GROOT (zie 24866).
Gehuwd op 15-06-1878 te Nieuweschans met Trientje de GROOT (zie 32552).
 
109898    Grietje LEEUWERINK, geboren ca 1872 te Steenwijk.
Gehuwd op 01-02-1893 te Steenwijk met Nicolaas BEUTE, 20 jaar oud (zie 109897).
 
113307    Grietjen Meinderts LEEUWERINK, geboren 00-00-1824 te Kuinre, overleden op 17-12-1894 te Steenwijk, dochter van Meindert Jans LEEUWERINK (zie 113308) en Johanna Jacobus (Janna) van den BERG (zie 113309).
Gehuwd op 25-08-1849 te Steenwijk met Lucas Egberts ELEVELD, 22 jaar oud (zie 113305).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
113308    Meindert Jans LEEUWERINK, arbeider, geboren ca 1789, zoon van Jan Meinders LIEVERING (LEEUWERIK) (zie 156580) en Grietje Berends HOLTKAMP (zie 93998).
Gehuwd met Johanna Jacobus (Janna) van den BERG (zie 113309).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
193446    Peter Meinderts LEEUWERINK, arbeider, geboren 00-00-1833 te Steenwijk, zoon van Meindert Jans LEEUWERINK (zie 113308) en Johanna Jacobus (Janna) van den BERG (zie 113309).
Gehuwd op 18-02-1859 te Steenwijk met Maria Jans VINK, 23 jaar oud (zie 193435).
 
113331    Willempje Meinderts LEEUWERINK, geboren 00-00-1834 te Steenwijk, dochter van Meindert Jans LEEUWERINK (zie 113308) en Johanna Jacobus (Janna) van den BERG (zie 113309).
Gehuwd op 10-08-1860 te Steenwijk met Gerrit Egberts ELEVELD, 30 jaar oud (zie 113306).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
25378    Eewke LEEUWES, geboren ca 1770.
Gehuwd met Jan HARMS (zie 24909).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
32979    Grietje LEEUWES, geboren ca 1780.
Gehuwd met Oetjen INZES (zie 32978).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75741    Grietje LEEUWES, geboren ca 1862, dochter van Jan LEEUWES (zie 75757) en Grietje VELDMAN (zie 75758).
Gehuwd op 13-11-1886 te Wildervank, 1 kind gewettigd met Roelf HOEK (zie 75740).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
75757    Jan LEEUWES, timmerman, geboren ca 1835.
Gehuwd met Grietje VELDMAN (zie 75758).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 75741).

61858    Berentje LEEUWINGA, geboren 00-00-1832 te Wildervank, dochter van Kornelis Geerts LEEUWINGA (zie 61859) en Jantje Alberts KOERTS (zie 61860).
Gehuwd op 08-11-1858 te Wildervank met Filippus ROOSSIEN (zie 61857).
 
119506    Berentje LEEUWINGA, geboren 00-00-1833 te Wildervank, dochter van Kornelis Geerts LEEUWINGA (zie 119507) en Jantje Alberts KOERTS (zie 119508).
Gehuwd (1) voor 1883 met Filippus ROOSSIEN (zie 119509).
Gehuwd (2) op 06-10-1883 te Wildervank met Andreas Derks GROEN, 47 jaar oud (zie 119497). {Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27-08-1871 te Groningen met Aaltje Egberts van OOSTEN, 21 jaar oud (zie 119498).}
 
137082    Geert Eilkes LEEUWINGA, arbeider, geboren ca 1777.
Gehuwd met Jantje CORNELIS (zie 137083).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
61859    Kornelis Geerts LEEUWINGA, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jantje Alberts KOERTS (zie 61860).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119507    Kornelis Geerts LEEUWINGA, geboren ca 1803.
Gehuwd met Jantje Alberts KOERTS (zie 119508).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49069    Jantje LEEUWMA, geboren ca 1822.
Gehuwd met Eisse Olferts NIEUWENHUIS (zie 49068).
Uit dit huwelijk:
   1.  Liena (zie 25596).

87688    Berendina Lucas van LEEVEN, geboren op 11-05-1806 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 18-05-1806 te Wanneperveen (getuige(n): de vader zelfs), dochter van Lucas van LEEVEN (van LEUVEN / LEVEN) (zie 87684) en Johanna van DAM (zie 87685).
 
87686    Jan Lucas van LEEVEN, geboren op 01-11-1811 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 15-12-1811 te Wanneperveen (getuige(n): de moeder zelfs), zoon van Lucas van LEEVEN (van LEUVEN / LEVEN) (zie 87684) en Johanna van DAM (zie 87685).
 
87684    Lucas van LEEVEN (van LEUVEN / LEVEN), geboren ca 1770.
Gehuwd met Johanna van DAM (zie 87685).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
175063    Willemiena LEEVERINK, geboren ca 1765.
Gehuwd met Jan Arends NOORDENDORP (zie 175062).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Jans (zie 175061).

71680    Lutgert Derks LEEWE, geboren ca 1790.
Gehuwd met Wolter Izaaks WOLTERS (zie 71679).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje Wolters (zie 71678).

189922    Cornelis LEEZENBERG, geboren ca 1823, overleden voor 1912.
Gehuwd met Antje Cornelis WELLING (zie 189921).
 
41764    Cornelia Catrina LEFEBER, geboren ca 1872.
Gehuwd met Dirk GRAU (zie 41763).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109840    Maria LEFEBER, geboren ca 1817.
Gehuwd met Hermanus BEKKER (zie 109839).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62659    Jeanne Henriette LEFEBRE, geboren ca 1868.
Gehuwd met Jodocus HERINGA (zie 62658).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
42472    Harmiene LEFERINK, geboren ca 1810.
Gehuwd op 21-05-1830 te Hardenberg met Gerrit Jan VALKMAN (zie 28137). {Hij is later gehuwd op 17-05-1852 te Hardenberg met Zwenne LEFERINK (zie 27754). Hij is later gehuwd op 01-10-1869 te Hardenberg met Truida OLSMAN (zie 42473).}
 
175504    Johanna LEFERINK, geboren ca 1896.
Gehuwd met Gerrit Jan WIND (zie 175503).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermannus (zie 4184).

57309    Leida LEFERINK, geboren ca 1825.
Gehuwd met Geert BUTER (zie 57308).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
27754    Zwenne LEFERINK, geboren 00-00-1819.
Gehuwd op 17-05-1852 te Hardenberg met Gerrit Jan VALKMAN (zie 28137). {Hij was eerder gehuwd op 21-05-1830 te Hardenberg met Harmiene LEFERINK (zie 42472). Hij is later gehuwd op 01-10-1869 te Hardenberg met Truida OLSMAN (zie 42473).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida (zie 28136).

139737    Aaltje LEFERTS (TIMMERMAN), gedoopt op 29-04-1810 te Ommen, dochter van Gerrit Leferts TIMMERMAN (STOLTE) (zie 136306) en Jennigje Janssen BATTERINK (zie 136307).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-08-1837 te Zwolle met Arend Wicherts de ROOS, 20 jaar oud (zie 139738).
 
17598    Albert LEFERTS.
Gehuwd met Margje Willems VELDMAN (zie 17599).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan VELDMAN (zie 17597).

164932    Geesje LEFERTS, landbouwersche, geboren ca 1745, bij de doop van zoon Hendrick wordt ze Eefse LEEFERS genoemd.
Gehuwd met Gerrit Hendriks TIMMERMAN (zie 164930). {Hij was ook ooit gehuwd met Eefse GERRITS (zie 164931).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick Gerrits (zie 164951).
   2.  Leefert Gerrits (zie 164953).
   3.  Aaltje Gerrits (zie 164933).

177359    Gerritdina LEFERTS, geboren ca 1866.
Gehuwd met Herman ZANDMAN (zie 177358).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen (zie 177357).

120862    Janna LEFERTS, geboren ca 1828.
Gehuwd met Gerrit BARTELS (zie 120861).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21139    Hiltje Ates LEFFERING, geboren ca 1850.
Gehuwd met Halbe AKKER (zie 20001).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
93530    Bernardus Hermannus LEFFERS, metselaar, geboren 00-00-1862 te Winschoten, zoon van Johannes LEFFERS (zie 93531) en Alida Bernardina ILLI (zie 93532).
Gehuwd op 26-06-1902 te Winschoten met Anna Elizabeth BRINKMAN (zie 80502). {Zij was eerder gehuwd op 23-05-1891 te Nieuwe Pekela met Harm DRENT (zie 80468).}
 
154807    Geertje LEFFERS, geboren ca 1642 te Zuidwolde.
Gehuwd voor de kerk ca 1670 met Jan BARTELDS (zie 154806).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
163547    Hendrikje LEFFERS, geboren ca 1776.
Gehuwd met Klaas EGBERTS (zie 163546).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
154814    Hilligje LEFFERS, geboren 00-00-1705 te Zuidwolde, dochter van Lefert JANS (zie 154809) en Marghijn ROELOFSE (zie 154812).
Gehuwd met Jan Jans LUBBINGE (zie 154815).
 
136406    Hindrik Frans LEFFERS, landbouwer, geboren circa 1749, overleden op 24-03-1812 te Onstwedde.
Gehuwd met Janna HINDRIKS (zie 136407).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122901    Jan LEFFERS, geboren ca 1768.
Gehuwd met Geesje SCHANGER (SCHAANK ?) (zie 122902).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammechien Leffers SCHAANK (zie 122887).

93531    Johannes LEFFERS, geboren ca 1815.
Gehuwd met Alida Bernardina ILLI (zie 93532).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
146314    Lummigje LEFFERS, geboren ca 1775.
Gehuwd met Albert Wolters BAKKER (zie 146313).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
32986    Roelofje LEFFERS, geboren ca 1774.
Gehuwd met Albert WESPEREN (zie 32985).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillechien Alberts WESPERING (zie 32984).

153584    Albert LEFFERTS, gedoopt op 25-01-1728 te Rouveen, overleden voor 1782, zoon van Lefert GEERTS (zie 153586) en Niesjen JACOBS (zie 153587).
Ondertrouwd op 18-05-1754 te Rouveen, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-06-1754 te Rouveen met Hendrikje FRENS, 26 jaar oud (zie 153585).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48660    Annechien LEFFERTS, geboren ca 1620, dochter van Leffert ten OLDENHUIS (zie 48658) en Fennechien EISINGE (zie 48659).
Gehuwd (1) 00-00-1646 met Marten ELVING (zie 48661). {Hij is later gehuwd op 04-05-1867 te Leek met Jan ELVING (zie 48662). Hij is later gehuwd op 28-06-1879 te Leek met Roelofje ten HOLTE (zie 48665).}
Gehuwd (2) 00-00-1657 met Albert DENINGE (zie 48664). {Hij was eerder gehuwd ca 1640 met Roelofje ten HOLTE (zie 48665). Hij was ook ooit gehuwd met Grietien (zie 48663).}
Gehuwd (3) op 15-02-1851 te Leek met Jan Harms HUISINGE (zie 48657). {Hij was eerder gehuwd op 24-05-1840 te Leek met Lammechje HILBINGE (zie 48656).}
 
88481    Auck LEFFERTS.
Gehuwd voor de kerk ca 1624 met Sytse HOECKES (zie 46423).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
134773    Fennechien Hindriks LEFFERTS, geboren op 25-02-1789 te Onstwedde, gedoopt (herv.) op 01-03-1789 te Onstwedde, overleden op 03-06-1871 te Onstwedde op 82-jarige leeftijd, dochter van Hindrik Frans LEFFERS (zie 136406) en Janna HINDRIKS (zie 136407).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 16-01-1813 te Onstwedde met Wubbe Heijes HORLINGS (zie 136408).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 12-02-1817 te Onstwedde met Harm Alberts PRINS, 36 jaar oud (zie 134772).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hindrik Harms (zie 136399).
   3.  Geertien Harms (zie 43218).
   4.  Albert Harms (zie 136400).
   5.  Jan Harms (zie 136401).
   6.  Janna Harms (zie 136402).
   7.  Janna Harms (zie 136403).
   8.  Albert Harms (zie 136404).
   9.  Albertje Harms (zie 136405).

174371    Freerk Hindriks LEFFERTS, geboren ca 1800.
Gehuwd met Hindertje Hiskes BOTS (zie 174372).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
38871    Geertje LEFFERTS.
Kind:
   1.  Jan Lefferts LINDE (zie 38870).

82440    Geesje LEFFERTS, geboren op 09-02-1839 te Havelte, overleden op 20-01-1906 te Havelte op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-03-1860 te Havelte met Pieter SOER, 22 jaar oud (zie 82388).
 
155386    Gerrit LEFFERTS, geboren 00-00-1881 te Havelte, zoon van Jan LEFFERTS (zie 155387) en Hendrika BARKEL (zie 155388).
Gehuwd op 29-10-1904 te Ruinerwold met Jentje SCHIPHORST, 21 jaar oud (zie 155383).
 
154769    Hendrik LEFFERTS, geboren te Zuidwolde, overleden na 1757 te Zuidwolde, zoon van Lefert JANS (zie 154809) en Marghijn ROELOFSE (zie 154812).
 
174370    Hiske Freerks LEFFERTS, landbouwer, geboren 00-00-1830 te Onstwedde, zoon van Freerk Hindriks LEFFERTS (zie 174371) en Hindertje Hiskes BOTS (zie 174372).
Gehuwd op 10-03-1860 te Onstwedde met Albertje Wilts OTTES (zie 174369).
 
48666    Jan LEFFERTS, geboren ca 1622, zoon van Leffert ten OLDENHUIS (zie 48658) en Fennechien EISINGE (zie 48659).
Gehuwd met Roelof LEFFERTS (zie 48667).
 
155387    Jan LEFFERTS, geboren ca 1851.
Gehuwd met Hendrika BARKEL (zie 155388).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
46403    Jantien LEFFERTS, geboren ca 1719.
Gehuwd met Arent Jans WOLTING (zie 46402). {Hij was ook ooit gehuwd met Margje ALBERS (zie 46404).}
 
148898    K LEFFERTS, geboren op 23-03-1945.
Gehuwd op 23-03-1945 met Martinus BAAIMAN, 22 jaar oud (zie 148897).
 
48667    Roelof LEFFERTS, geboren ca 1625, zoon van Leffert ten OLDENHUIS (zie 48658) en Fennechien EISINGE (zie 48659).
Gehuwd met Jan LEFFERTS (zie 48666).
 
154817    Roelof LEFFERTS, geboren 00-00-1710 te Zuidwolde, hij werd in het Schultegerecht van 1742 vermeld als Roelof Lefferts van Linde, zoon van Lefert JANS (zie 154809) en Marghijn ROELOFSE (zie 154812).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1742 te Zuidwolde met Jentje Jans LUBBINGE (zie 154818). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1730 met Lucas Alberts STEENBERGEN (zie 154837).}
 
147423    Roelof LEFFERTS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Roelofjen ARENTS (zie 147424).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
100767    Gerrit Piers LEFFERTSTRA, geboren ca 1814.
Gehuwd met Hiltje Stoffels STOFFELSMA (zie 100768).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pier (zie 100766).

100766    Pier LEFFERTSTRA, geboren 00-00-1844 te Wijckel;Gaasterland, zoon van Gerrit Piers LEFFERTSTRA (zie 100767) en Hiltje Stoffels STOFFELSMA (zie 100768).
Gehuwd op 09-03-1877 te Schoterland met Aaltje Jans KOOPMANS, 27 jaar oud (zie 100598).
 
144859    Janna LEGEMEER, geboren ca 1846.
Gehuwd met Frederik SIEGER (zie 144858).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik (zie 128419).

59839    Eite LEGGELO, geboren ca 1831.
Gehuwd met Jantje WESTERHUIS (zie 59840).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geessien (zie 59776).

59776    Geessien LEGGELO, geboren 00-00-1859 te Engelbert;Noorddijk, dochter van Eite LEGGELO (zie 59839) en Jantje WESTERHUIS (zie 59840).
Gehuwd op 29-05-1884 te Ten Boer, 1 kind gewettigd met Klaas HOMAN (zie 59775).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
169447    Annie Margaretha LEGGER, geboren op 23-06-1896 te Groningen, dochter van Frederik LEGGER (zie 148440) en Hemmechiena van der ARK (zie 148441).
Gehuwd met Hermannus LAMBRECHTS (zie 169448).
 
148440    Frederik LEGGER, geboren op 16-11-1876 te Veendam.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 20-12-1894 te Groningen met Hemmechiena van der ARK (zie 148441).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
148439    Frederik LEGGER, stuurman koopvaardij, geboren op 01-05-1902 te Groningen, overleden op 05-01-1941 te vermist ten westen van Halifax in de Grote Oceaan op 38-jarige leeftijd, zoon van Frederik LEGGER (zie 148440) en Hemmechiena van der ARK (zie 148441).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-05-1929 te Emmen met Derkje van PEER, 26 jaar oud (zie 101277).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Dirk (zie 169363).

169450    Hemmechiena Jantina LEGGER, geboren te Haren, overleden op 20-08-1986 te Zwolle, dochter van Frederik LEGGER (zie 148440) en Hemmechiena van der ARK (zie 148441).
 
169446    Herman Frederik LEGGER, geboren op 30-03-1895 te Veendam, overleden op 27-12-1979 te Hoogezand op 84-jarige leeftijd, zoon van Frederik LEGGER (zie 148440) en Hemmechiena van der ARK (zie 148441).
 
96578    Hiltje Jakobs LEGGER, geboren ca 1764.
Gehuwd met Jakob Derks STROOBOER (zie 96577).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen Jakobs (zie 96576).

169363    Jan Dirk LEGGER, geboren op 09-08-1931 te Emmen, zoon van Frederik LEGGER (zie 148439) en Derkje van PEER (zie 101277).
 
169449    Piet Jan Albert LEGGER, geboren op 06-10-1905 te Arnhem, zoon van Frederik LEGGER (zie 148440) en Hemmechiena van der ARK (zie 148441).
 
169451    Riemt Albert LEGGER, geboren te Haren, zoon van Frederik LEGGER (zie 148440) en Hemmechiena van der ARK (zie 148441).
 
70243    Marie Constance LEGRAND, geboren op 20-12-1881 te Klaten;Soerakarta;Indonesië, overleden op 29-01-1960 te Oosterbeek op 78-jarige leeftijd, dochter van Pierre Constant LEGRAND (zie 70244) en Elisabeth Martine VOOGDT (zie 70245).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 24-05-1899 te Jogjakarta;Indonesië met Lodewijk Hendrik SCHENKENBERG van MIEROP, 27 jaar oud (zie 70242).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lodewijk Hendrik (zie 70246).
   2.  Pierre Constant (zie 70256).
   3.  Marie Constance (zie 70263).

174514    M.J. LEGRAND.
Gehuwd op 19-06-1941 met Engelbertus de WINKEL, 22 jaar oud (zie 174769).
 
70244    Pierre Constant LEGRAND, geboren ca 1855.
Gehuwd met Elisabeth Martine VOOGDT (zie 70245).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Constance (zie 70243).

16353    Ger LEHMAN, werkzaam bij de KLM, geboren ca 1940.
Gehuwd met Yvonne Gerdina WIND (zie 7280).
 
189635    Hendrikje Catharina LEHMAN, geboren ca 1840.
Gehuwd met Lodewijk VERMEULEN (zie 189634).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie 189633).

70300    Henriëtte Alexandrine Wilhelmine LEHMAN de LEHNSFELD, geboren ca 1840.
Gehuwd met Anthony de RUUK (zie 70299).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriëtte Alexandrine (zie 70298).

21140    Martje Alles van den LEI, geboren ca 1810.
Gehuwd met Alle Goitzens van WIJK (zie 21347).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke (zie 21349).

2066    Afke van der LEI, geboren op 03-02-1892 te Toppenhuizen, overleden op 01-03-1959 te Toppenhuizen op 67-jarige leeftijd, dochter van B.G. v.d.Leij.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 26-05-1931 te Sneek met Jan WIND, 45 jaar oud (zie 2064). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-08-1907 te Lemsterland met Geeske WIND, 22 jaar oud (zie 2065).}
 
54650    Auktje Geltes van der LEI, geboren ca 1850.
Gehuwd met Louwe Jakobs LOUWES (zie 54649).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietje (zie 21669).
   2.  Romktje (zie 54226).

119452    Catharina Jans van der LEI, geboren 00-00-1844 te Gorredijk, dochter van Jan van der LEI (zie 119453) en Tjerkjen Johannes WESTERVEEN (zie 119454).
Gehuwd op 09-11-1873 te Opsterland met Geert Hendriks de JONG, 26 jaar oud (zie 119434).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
108903    Fokje van der LEI, geboren 00-00-1887 te Odoorn, dochter van Louwe van der LEI (zie 108904) en Zwaantje TRIP (zie 108905).
Gehuwd op 26-02-1909 te Odoorn met Sibrand BRINK (zie 108902).
 
53897    Fokke van der LEI, geboren ca 1832.
Gehuwd met Anna BOS (zie 53898).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132759    Geeske van der LEI, geboren 00-00-1845 te Lippenhuizen, dochter van nn (zie 131295) en Swopkjen Petrus van der LEI (zie 102608).
Gehuwd op 31-12-1864 te Opsterland met Gerk Atzes NUMAN (zie 132758).
Uit dit huwelijk:
   1.  Swopkjen (zie 137677).
   2.  Atze (zie 137678).
   3.  Jacob (zie 137679).
   4.  Roel (zie 137680).
   5.  Sietske (zie 137681).
   6.  Petrus (zie 137682).
   7.  Pieter (zie 137683).
   8.  Aukje (zie 137684).
   9.  Witte (zie 137685).
   10.  Tjitze (zie 137686).
   11.  Freerk (zie 137687).
   12.  Jelte (zie 132757).

153821    Gooitzen Jelkes van der LEI, geboren ca 1792.
Gehuwd met Sibbeltje Egberts HOUKEMA (zie 153822).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108318    Harm Sakes van der LEI, geboren 00-00-1845 te Leek, zoon van Sake Luitzens van der LEI (zie 21308) en Annigje Harms HUMMEL (zie 20306).
Gehuwd op 27-09-1873 te Roden met Hindrikje VELDHUIS, 21 jaar oud (zie 52345).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis (zie 74251).

119453    Jan van der LEI, geboren ca 1814.
Gehuwd met Tjerkjen Johannes WESTERVEEN (zie 119454).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Jans (zie 119452).

133419    Jantje Geltes van der LEI, geboren op 08-08-1822 te Zevenhuizen, gem. Leek, overleden op 13-04-1879 te Nieuw-Amsterdam (Emmen) op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1848 te Marum met Jan Geerts LOUWES, 24 jaar oud (zie 133418).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes (zie 133417).

178060    Jolke Louwes van der LEI, dienstmeid, geboren 00-00-1830 te Zevenhuizen;Leek, dochter van Louwe Luitzens van der LEI (zie 94905) en Elske Karstens van der KAAP (zie 32391).
Gehuwd op 14-05-1865 te Marum met Willem Wolters SLOTEMA (zie 178061).
 
74251    Kornelis van der LEI, geboren 00-00-1876 te Roden, zoon van Harm Sakes van der LEI (zie 108318) en Hindrikje VELDHUIS (zie 52345).
Gehuwd op 09-09-1905 te Roden met Iemktje WILDSCHUT, 25 jaar oud (zie 69537).
 
108904    Louwe van der LEI, geboren ca 1857.
Gehuwd met Zwaantje TRIP (zie 108905).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokje (zie 108903).

94905    Louwe Luitzens van der LEI, geboren 00-00-1805 te Drachten, overleden op 19-01-1848 te Marum, zoon van Luitzen Harmannus van der LEI (zie 94906) en Tolke LOUWES (zie 94907).
Gehuwd op 23-08-1828 te Leek met Elske Karstens van der KAAP, 31 jaar oud (zie 32391). {Zij is later samenwonend onecht met nn (zie 151465).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94906    Luitzen Harmannus van der LEI, arbeider, geboren ca 1775.
Gehuwd met Tolke LOUWES (zie 94907).
Uit dit huwelijk:
   1.  Louwe Luitzens (zie 94905).
   2.  Sake Luitzens (zie 21308).

153820    Marijke Gooitzens van der LEI, geboren 00-00-1822 te Hemrik, dochter van Gooitzen Jelkes van der LEI (zie 153821) en Sibbeltje Egberts HOUKEMA (zie 153822).
Gehuwd op 15-01-1844 te Opsterland met Ale Jans MELLEMA (zie 153819).
 
126991    Reintje Roels van der LEI, geboren ca 1840.
Gehuwd met Lieuwe Sjoukes RIEMERSMA (zie 126990).
Uit dit huwelijk:
   1.  Linze (zie 126989).

53896    Romktje van der LEI, geboren 00-00-1859 te Leek, dochter van Fokke van der LEI (zie 53897) en Anna BOS (zie 53898).
Gehuwd op 01-05-1886 te Odoorn met Hendrik KNIGGE (zie 53895).
 
21308    Sake Luitzens van der LEI, geboren ca 1810, zoon van Luitzen Harmannus van der LEI (zie 94906) en Tolke LOUWES (zie 94907).
Gehuwd op 26-12-1876 te Roden met Annigje Harms HUMMEL, 61 jaar oud (zie 20306).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
102608    Swopkjen Petrus van der LEI, geboren ca 1822.
Samenwonend 1844 onegt met nn (zie 131295).
Uit deze relatie:
   1.  Geeske van der LEI (zie 132759).

149782    Sykjen Wilts van der LEI, geboren ca 1823.
Gehuwd met Piebe Kornelis SIKMA (zie 149781).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis Piebes (zie 149780).

192716    Roosje Resiche Levie LEIB GAZ, geboren 00-00-1724.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1752 te Amsterdam met Mozes Marcus Meyer SCHMALKALEN-LEVIE (zie 117201). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1762 te Amsterdam met Anna Channa Salomon Samuel YEKUTHIEL-ZALMAN (zie 192717).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcus Meyer Mozes Wind (zie 192720).

6683    Alberdina LEIDEKKER, geboren op 03-04-1886 te Veendam, overleden op 18-03-1955 te Stadskanaal op 68-jarige leeftijd, dochter van Willem LEIDEKKER (zie 32944) en Sjoukje van WIJK (zie 32945).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-05-1906 te Veendam met Eefko VIERKANT, 24 jaar oud (zie 6682).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 6681).

160861    Arendina Koops LEIDEKKER, gedoopt op 05-05-1776 te Windeweer, dochter van Roelf Coobes LEIDEKKER (zie 160838) en Lammigje ARENTS (zie 160839).
 
160858    Geesjen Coobes LEIDEKKER, gedoopt op 13-07-1760 te Windeweer, dochter van Roelf Coobes LEIDEKKER (zie 160838) en Lammigje ARENTS (zie 160839).
 
59007    Jan LEIDEKKER, geboren 00-00-1888 te Kolham, zoon van Willem LEIDEKKER (zie 32944) en Sjoukje van WIJK (zie 32945).
Gehuwd op 29-05-1909 te Veendam met Jantina Elsina KRUIZINGA (zie 59006).
 
160860    Jantje Cobes LEIDEKKER, geboren op 24-02-1771 te Windeweer, dochter van Roelf Coobes LEIDEKKER (zie 160838) en Lammigje ARENTS (zie 160839).
 
160859    Jantje Coobes LEIDEKKER, gedoopt op 06-10-1765 te Windeweer, dochter van Roelf Coobes LEIDEKKER (zie 160838) en Lammigje ARENTS (zie 160839).
 
160832    Jochem Koops LEIDEKKER, geboren op 11-08-1814 te Windeweer, gedoopt op 18-09-1814 te Windeweer, overleden op 18-01-1860 te Annerveen op 45-jarige leeftijd, zoon van Koop Roelfs LEIDEKKER (zie 160836) en Jantje Jochems LUMKES (zie 160837).
Gehuwd met Janna Willems KREMER (zie 160833).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160836    Koop Roelfs LEIDEKKER, geboren te Lula;Windeweer, gedoopt op 10-10-1773 te Lula;Windeweer, overleden op 29-05-1848 te Lula;Windeweer op 74-jarige leeftijd, zoon van Roelf Coobes LEIDEKKER (zie 160838) en Lammigje ARENTS (zie 160839).
Gehuwd met Jantje Jochems LUMKES (zie 160837).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem Koops (zie 160832).

160863    Lammechien Koops LEIDEKKER, geboren 00-00-1782 te Windeweer, overleden op 18-12-1811 te Windeweer, dochter van Roelf Coobes LEIDEKKER (zie 160838) en Lammigje ARENTS (zie 160839).
 
160862    Margje Koops LEIDEKKER, geboren op 28-11-1779 te Windeweer, dochter van Roelf Coobes LEIDEKKER (zie 160838) en Lammigje ARENTS (zie 160839).
 
160838    Roelf Coobes LEIDEKKER, geboren op 29-04-1725 te Westenesch;Emmen, zoon van Coop JANSEN (LEIDEKKER) (zie 160840) en Jantje ZEGERS (zie 160841).
Gehuwd met Lammigje ARENTS (zie 160839).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
160864    Talligje Roelfs Siegers LEIDEKKER, geboren op 31-08-1783 te Windeweer, dochter van Roelf Coobes LEIDEKKER (zie 160838) en Lammigje ARENTS (zie 160839).
Gehuwd met Rigt Pieters KLIPHUIS (zie 160865).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
32944    Willem LEIDEKKER, geboren op 26-01-1857 te Anloo, overleden op 11-01-1895 te Veendam op 37-jarige leeftijd, zoon van Jochem Koops LEIDEKKER (zie 160832) en Janna Willems KREMER (zie 160833).
Gehuwd met Sjoukje van WIJK (zie 32945).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alberdina (zie 6683).
   2.  Jan (zie 59007).

679    Madeleine LEIDELMEIJER, geboren ca 1942.
Gehuwd op 27-08-1965 te Utrecht met Geert WIND, 24 jaar oud (zie 646).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elmer Aubrey (zie 680).

83969    Maria LEIDEMAN, geboren ca 1800.
Gehuwd met Hendrik VENEBERG (zie 83968).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina (zie 83967).

188677    Pieter Janszn van LEIDEN, geboren ca 1375, zoon van Jan Pieterszn van LEYDEN (zie 188678) en Geertruyt Florisdr ADRICHEM (zie 188679).
Gehuwd met Baertraet Dircksdr van der SPECK (zie 188676).
 
146806    Geeske Johannes LEIENAAR, geboren op 12-10-1788 te Harlingen, gedoopt (Herv) op 26-10-1788 te Harlingen, dochter van Johannes Wilhelmus VOGEL (zie 146805) en Trijntje Wopkes LEYENAAR (zie 146807).
 
75693    Annetje Cornelisdr van der LEIJ, geboren 00-00-1674, begraven 00-05-1728 te Vlaardingen.
Ondertrouwd op 17-04-1605 te Vlaardingen met Arij Willemsz van der WINT (zie 75692).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Arentsz (zie 75690).
   2.  Huijgh Arentsz (zie 82051).
   3.  Annetje Arentsdr (zie 82052).
   4.  Gilles Arentsz (Jilles) (zie 82053).
   5.  Rebecca Arentsdr (zie 82054).
   6.  Arij Arentsz van der WINDT (van der WINT) (zie 82055).

191070    Antje Tjitzes van der LEIJ, geboren ca 1798, wonende te Oppenhuizen.
Gehuwd met Jacob Frankes ZIJLSTRA (zie 191069).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerdje Jacobs (zie 148).

84286    Aris van der LEIJ, geboren 00-00-1866 te Zuilichem, overleden op 10-04-1870 te Gameren, zoon van Gijsbert van der LEIJ (zie 62607) en Elisabeth Clazina voor de WIND (zie 62606).
 
53372    Cornelis van der LEIJ, metselaar, geboren op 19-05-1868 te Gameren, overleden op 27-10-1901 te Zaltbommel op 33-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert van der LEIJ (zie 62607) en Elisabeth Clazina voor de WIND (zie 62606).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-12-1898 te Zaltbommel met Maria Adriana van RIJSWIJK, 20 jaar oud (zie 53373).
 
129178    Egge Johan van der LEIJ, geboren ca 1880.
Gehuwd met Aaltje BURINGA (zie 129177). {Zij was ook ooit gehuwd met Frederik PRINS (zie 129179).}
 
62607    Gijsbert van der LEIJ, metselaar, geboren 00-00-1836 te Zuilichem, zoon van Willem van der LEIJ (zie 62608) en Neeltje van WILLIGEN (zie 62609).
Gehuwd op 31-05-1861 te Zuilichem met Elisabeth Clazina voor de WIND (zie 62606).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aris (zie 84286).
   2.  Cornelis (zie 53372).

203203    Jeltje Johannes van der LEIJ, geboren ca 1735.
Gehuwd met Sytse Egberts van der MOLEN (zie 203202).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Sytses (zie 203204).

62608    Willem van der LEIJ, metselaar, geboren ca 1808.
Gehuwd met Neeltje van WILLIGEN (zie 62609).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert (zie 62607).

149260    Aron LEIJDEN van AMSTEL, sigarenmaker, geboren ca 1831.
Gehuwd met Schoontje AANDAGT (zie 149261).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
152555    Mozes Salomons LEIJDEN van AMSTEL, sjouwerman, geboren 00-00-1837 te Amsterdam, zoon van Salomon Abraham LEIJDEN van AMSTEL (zie 152556) en Rebekka Abrahamm SONS (zie 152557).
Gehuwd (1) voor 1868 met Siba PARK (zie 152558).
Gehuwd (2) op 15-12-1869 te Amsterdam met Hanna Isaacs BREMER (zie 152554).
 
152556    Salomon Abraham LEIJDEN van AMSTEL, venter, geboren ca 1807.
Gehuwd met Rebekka Abrahamm SONS (zie 152557).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes Salomons (zie 152555).

149259    Samson LEIJDEN van AMSTEL, diamantslijper, geboren 00-00-1861 te Amsterdam, zoon van Aron LEIJDEN van AMSTEL (zie 149260) en Schoontje AANDAGT (zie 149261).
Gehuwd op 21-11-1883 te Amsterdam met Anna VIOOL (zie 149258).
 
191733    Barend Sijmonsz LEIJEN.
Gehuwd met Neeltje Dirksdr WINT (zie 191731).
 
140658    Trijntje LEIJEN, geboren ca 1817.
Gehuwd met Jacob Jansz. HOOGVORST (zie 140657).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
27755    Coba LEIJENDEKKER, geboren ca 1907, dochter van Hendrikus LEIJENDEKKER (zie 27757) en Jennigje(n) ZWEERS (zie 28802).
 
27756    Gerritdina Truida LEIJENDEKKER, geboren ca 1906, overleden op 18-10-1949 te Hilversum, dochter van Hendrikus LEIJENDEKKER (zie 27757) en Jennigje(n) ZWEERS (zie 28802).
 
27757    Hendrikus LEIJENDEKKER, geboren ca 1880, overleden 1918 te Amsterdam.
Gehuwd ca 1900 te Amsterdam met Jennigje(n) ZWEERS (zie 28802). RFN286
CHAN18 Sep 1997. {Zij is later gehuwd ca 1930 met Cornelis HEUS (zie 27490).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 27758).
   2.  Gerritdina Truida (zie 27756).
   3.  Coba (zie 27755).
   4.  Johan Karel (zie 27759).
   5.  Johannes Gerrit (zie 27760).

27758    Jan LEIJENDEKKER, geboren ca 1905, zoon van Hendrikus LEIJENDEKKER (zie 27757) en Jennigje(n) ZWEERS (zie 28802).
 
27759    Johan Karel LEIJENDEKKER, geboren ca 1916, zoon van Hendrikus LEIJENDEKKER (zie 27757) en Jennigje(n) ZWEERS (zie 28802).
 
27760    Johannes Gerrit LEIJENDEKKER, geboren ca 1918, zoon van Hendrikus LEIJENDEKKER (zie 27757) en Jennigje(n) ZWEERS (zie 28802).
 
196182    Albert LEIJENHORST, geboren ca 1866.
Gehuwd met Aaltje van der LOUW (zie 196183).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie 196181).

196181    Evert LEIJENHORST, geboren 00-00-1894 te Amersfoort, zoon van Albert LEIJENHORST (zie 196182) en Aaltje van der LOUW (zie 196183).
Gehuwd op 30-09-1920 te Hoogland met Trijntje van KOUSWIJK, 20 jaar oud (zie 196164).
 
123685    Josephus Lambertus LEIJSEN, geboren ca 1835.
Gehuwd met Anna Jacoba BODENSTAFF (zie 123686).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29793    Maria Elizabeth LEIJSEN, geboren 00-00-1865 te Vriezenveen, dochter van Josephus Lambertus LEIJSEN (zie 123685) en Anna Jacoba BODENSTAFF (zie 123686).
Gehuwd op 12-10-1887 te Vriezenveen met Gradus Johannes STEVENS (zie 29792).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Wilhelmus Gerardus (zie 123687).
   2.  Petrus Wilhelmus Hendrikus Maria (zie 123693).
   3.  Josephina Lamberta Anna Jacoba (zie 123689).
   4.  Catharina Gerarda Maria (zie 123688).
   5.  Hendrika Gerarda Johanna (zie 123697).
   6.  Anna Jacoba Lamberta (zie 7740).
   7.  Catharina Maria Gerarda (zie 123701).

162466    Wilhelmina Kristina LEIJSEN, geboren ca 1879.
Gehuwd met Johannes OOINK (zie 162465).
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus Lambertus (zie 162464).

106879    Geesje LEIJSENAAR, geboren ca 1826.
Gehuwd met Pieter Klazes van DIJK (zie 106878).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121164    Joannes LEIJSER, geboren ca 1830, overleden voor 1857.
Gehuwd voor 1857 met Josina MEIJER (zie 121150). {Zij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-11-1857 te Huissen met Hendrik LENSEN, 29 jaar oud (zie 121149).}
 
88405    Hendrikjen Willems LEIJSINK (LIJZING), geboren ca 1745.
Gehuwd met Jacob Jans van den BERG (zie 88404). {Hij was eerder ondertrouwd op 07-11-1783 te Wanneperveen, hij van Baarlo;Zwartsluis en zij van de Zandbeldt, gehuwd voor de kerk op 23-11-1783 te Zwartsluis met Annegjen Roelofs LOK, 26 jaar oud (zie 77797).}
 
189086    Logier Janse LEIJSSE, geboren ca 1630.
Gehuwd met Barbel CORNELISDR. (zie 189087).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
189085    Petronella Logiersdr LEIJSSE (LEIJNSEN), geboren ca 1657 te Oudelande, dochter van Logier Janse LEIJSSE (zie 189086) en Barbel CORNELISDR. (zie 189087).
Gehuwd voor de kerk op 04-12-1679 te Oudelande met Simon Cornelisz van DIXHOORN (zie 189084).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
183239    Fredrik LEIJSSENAAR, geboren ca 1810.
Gehuwd met Jantien KREEFT (zie 183240).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
41660    Geesje LEIJSSENAAR, geboren 00-00-1878 te Hoogeveen, dochter van Jan Johannes LEIJSSENAAR (zie 41651) en Annigje POL (zie 41621).
Gehuwd op 30-08-1907 te Zuidwolde met Jan STEENBERGEN (zie 41661).
 
41664    Gijsbertus LEIJSSENAAR, geboren 00-00-1881 te Hoogeveen, zoon van Jan Johannes LEIJSSENAAR (zie 41651) en Annigje POL (zie 41621).
Gehuwd op 27-03-1908 te Zuidwolde met Anna KONING (zie 41665).
 
179546    Gré LEIJSSENAAR, geboren op 03-01-1933 te Hoogeveen, overleden op 06-01-2005 te Hoogeveen op 72-jarige leeftijd, begraven op 10-01-2005 te Hoogeveen.
Gehuwd met Jan KLUNDER (zie 179545).
 
96404    Hendrik LEIJSSENAAR, geboren ca 1826.
Gehuwd met Christina de JONGE (zie 96405).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
96403    Jacob LEIJSSENAAR, geboren 00-00-1854 te Hoogeveen, zoon van Hendrik LEIJSSENAAR (zie 96404) en Christina de JONGE (zie 96405).
Gehuwd op 03-05-1879 te Hoogeveen met Maria HARTMAN, 22 jaar oud (zie 96402).
 
45571    Jacob LEIJSSENAAR, geboren 00-00-1866 te Hoogeveen, zoon van Jan LEIJSSENAAR (zie 45706) en Willempje ZILVERBERG (zie 51522).
Gehuwd op 10-05-1890 te Hoogeveen met Nezina METSELAAR (zie 4008).
 
45706    Jan LEIJSSENAAR, arbeider, geboren op 11-12-1838 te Hoogeveen, zoon van Fredrik LEIJSSENAAR (zie 183239) en Jantien KREEFT (zie 183240).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-02-1862 te Hoogeveen met Willempje ZILVERBERG, 22 jaar oud (zie 51522). {Zij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-03-1869 te Hoogeveen met Geert Jans FIDOM, 29 jaar oud (zie 183241). Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 26-02-1881 te Hoogeveen met Jan KRIEKJES (zie 183242).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (zie 45571).

41654    Jan LEIJSSENAAR, geboren 00-00-1872 te Hoogeveen, zoon van Jan Johannes LEIJSSENAAR (zie 41651) en Annigje POL (zie 41621).
Gehuwd op 28-04-1900 te Zuidwolde met Annigje ten CATE (zie 41655).
 
34358    Jan LEIJSSENAAR, zoon van Jan Berendinus Roelinus LEIJSSENAAR (zie 34359) en R. ROZE (zie 34820).
Gehuwd met Johanna Alberta LENTEN (zie 34446).
 
34359    Jan Berendinus Roelinus LEIJSSENAAR.
Gehuwd met R. ROZE (zie 34820).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 34358).

41651    Jan Johannes LEIJSSENAAR, geboren op 30-09-1835 te Hoogeveen, zoon van Jan Philippus LEIJSSENAAR (zie 51527) en Jantje van GOOR (zie 51713).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-05-1868 te Hoogeveen met Annigje POL, 22 jaar oud (zie 41621).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 32935).
   2.  Jan (zie 41654).
   3.  Jan Johannes (zie 41656).
   4.  Geesje (zie 41660).
   5.  Gijsbertus (zie 41664).

41656    Jan Johannes LEIJSSENAAR, geboren op 28-10-1874 te Hoogeveen, overleden op 28-11-1965 te Hoogeveen op 91-jarige leeftijd, zoon van Jan Johannes LEIJSSENAAR (zie 41651) en Annigje POL (zie 41621).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-05-1908 te Hoogeveen met Aaltje BOTTER, 28 jaar oud (zie 41657).
 
51527    Jan Philippus LEIJSSENAAR, geboren ca 1805.
Gehuwd met Jantje van GOOR (zie 51713).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
32935    Jantje LEIJSSENAAR, geboren 00-00-1870 te Hoogeveen, dochter van Jan Johannes LEIJSSENAAR (zie 41651) en Annigje POL (zie 41621).
Gehuwd op 05-05-1899 te Zuidwolde, weduwnaar van Trijntje KWANT met Hendrik ten CATE, 31 jaar oud (zie 32933). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-04-1896 te Hoogeveen met Trijntje KWANT, 26 jaar oud (zie 32934).}
 
104581    Reinder LEIJSSENAAR, geboren op 14-11-1844 te Hoogeveen, zoon van Hendrik LEIJSSENAAR (zie 96404) en Christina de JONGE (zie 96405).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-05-1864 te Hoogeveen met Margaretha UITERWIJK, 22 jaar oud (zie 104580).
 
107835    Cornelia Maria LEIJSSIUS, geboren 00-00-1830, overleden op 29-02-1856 te Wanaijassa;NOI, dochter van Jonkheer Henri Jean Louis LEIJSSIUS (zie 31396) en Johanna Frederica Abrahama BOTTER (zie 31395).
Gehuwd met van BARTHOLD (zie 107836).
 
31396    Jonkheer Henri Jean Louis LEIJSSIUS, landontginner;stichter en hoofadm. Deli-Batavia Mij. Geboren op 13-12-1819 te Utrecht, overleden op 27-05-1887 te Brussel op 67-jarige leeftijd, zoon van Jonkheer Pierre Frédéric Mr. LEYSSIUS (zie 31397) en Anna Wilhelmina TESTAS (zie 31398).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-01-1843 te Poerwakarta; Krawang met Johanna Frederica Abrahama BOTTER, 16 jaar oud (zie 31395).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
31448    Jonkheer Henry Jean Louis LEIJSSIUS, geboren 00-00-1847 te Tjilangkap; Ned.O.Indië, zoon van Jonkheer Henri Jean Louis LEIJSSIUS (zie 31396) en Johanna Frederica Abrahama BOTTER (zie 31395).
Gehuwd op 16-02-1882 te Utrecht, huwelijk met volmacht;de bruidegom woont in N.O.I. Echtgenote is Emilie Henriëtte Marie Ruphine LEDEL (zie 31449).
 
107837    Johanna LEIJSSIUS, geboren 00-00-1844 te Kadipaten;NOI, overleden op 25-09-1881 te Brussel, dochter van Jonkheer Henri Jean Louis LEIJSSIUS (zie 31396) en Johanna Frederica Abrahama BOTTER (zie 31395).
Gehuwd met Rijck van PREHN WIESE (zie 107838).
 
163920    Johanna LEIJTEN, geboren op 20-06-1806 te Tilburg, dochter van Wilhelmus LEIJTEN (zie 163921) en Maria Theresia MELIS (zie 163922).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 13-05-1841 te Tilburg met Johannes Cornelis STOKKERMANS, 34 jaar oud (zie 163919).
 
163921    Wilhelmus LEIJTEN, geboren ca 1776.
Gehuwd met Maria Theresia MELIS (zie 163922).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 163920).

90937    Henrika LEIKER.
Gehuwd met Wietse OORD (zie 90936).
 
31893    Grietje LEININGA, geboren 00-00-1867 te Veendam, dochter van Johannes LEININGA (zie 131349) en Hillechien van der BORG (zie 131350).
Gehuwd op 25-07-1891 te Veendam met Nanno ABBAS (zie 31892).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
131349    Johannes LEININGA, schilder, geboren ca 1837.
Gehuwd met Hillechien van der BORG (zie 131350).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197386    Grietje LEIQ.
Gehuwd voor de kerk te Pekela met Hermannus van der TUUK (zie 197385).
 
95624    Geertje LEIS, geboren ca 1769.
Gehuwd met Albert Alberts de VIS (zie 95623).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmigje Alberts (zie 95540).

180891    Matje (Maartje) LEIS, geboren 00-00-1799 te 's-Heer Hendrikskinderen, overleden op 22-03-1858 te Kapelle.
Gehuwd op 05-09-1825 te Kapelle met Jan de DREU, 30 jaar oud (zie 180884). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-11-1818 te Goes met Ida Pieters SANDEE (zie 180885).}
 
95538    Trijntje LEIS, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jan Gerrits KLOOSTER (zie 95537).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
87292    Age LEISEBOER, geboren ca 1840.
Gehuwd op 15-03-1889 te Opsterland met Simke Wolters RAM, 46 jaar oud (zie 87291).
 
134536    Asseltje Lijkels LEISMA (Leidsma), arbeidster, geboren op 11-05-1814 te Siegerswoude, Opsterland, dochter van Lijkele Libbes LEISMA (LEIDSMA) (zie 136682) en Aafke HENDRIKS (zie 136683).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-09-1836 te Marum met Lucas Eits POELMAN (zie 134535).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafke (zie 136684).
   2.  Eit Lucas (zie 136685).
   3.  Eit (zie 133942).
   4.  Liekel Lukas (zie 136686).
   5.  Bauktje (zie 135549).
   6.  Lijkel Lukas (zie 136687).
   7.  Auktje (zie 136688).
   8.  Tjietske (zie 136689).
   9.  Hendrikje (zie 136690).

136682    Lijkele Libbes LEISMA (LEIDSMA), arbeider, geboren ca 1784.
Gehuwd voor de kerk op 01-12-1805 te Ureterp (herv.) met Aafke HENDRIKS (zie 136683).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
65042    Jantje (Janna) LEISNER, geboren 00-00-1902 te Hardenberg.
Gehuwd op 02-09-1921 te Vriezenveen met Geert ROSKAM (zie 65041).
 
191531    Anne LEISTRA, zoon van Durk Tjeerds LEISTRA (zie 6796) en Evertje (Eeke) WIND (zie 1364).
 
6796    Durk Tjeerds LEISTRA, geboren 00-00-1864 te Beets;Opsterland, zoon van Tjeerd Klazes LEISTRA (zie 6797) en Akke Jans de JONG (zie 6798).
Gehuwd op 12-12-1919 te Smallingerland, gescheiden na 6 jaar op 25-02-1926 te Zutphen van Evertje (Eeke) WIND (zie 1364).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne (zie 191531).
   2.  Geeske (zie 191532).

191532    Geeske LEISTRA, dochter van Durk Tjeerds LEISTRA (zie 6796) en Evertje (Eeke) WIND (zie 1364).
 
118189    Jan Pieters LEISTRA, arbeider, geboren 00-00-1808 te Winsum, overleden op 25-04-1871 te Baarderadeel, zoon van Pieter Harmens LEISTRA (zie 118190) en Tjitske Sjerps HOITEMA (zie 118191).
Gehuwd op 24-06-1837 te Baarderadeel met Anna Pieters (Antje) TERPSTRA (zie 16687).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jans (zie 157490).
   2.  Sybrigje Jans (zie 157491).
   3.  Tjitske Jans (zie 157492).

129821    Jentje LEISTRA, geboren 00-00-1879 te Heerenveen;Schoterland, zoon van Marten LEISTRA (zie 129822) en Minke Jentjes van ES (zie 129823).
Gehuwd op 19-12-1902 te Opsterland met Geertje de HAAN, 25 jaar oud (zie 129808).
 
127608    Libbe Hedzers LEISTRA, geboren ca 1850.
Gehuwd met Sijke Atzes van STRALEN (zie 127607).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukje (zie 127609).

193735    Liebe Tjeerds LEISTRA.
Gehuwd met Rigttje Hedzers FOKKEMA (zie 193733).
 
129822    Marten LEISTRA, geboren ca 1849.
Gehuwd met Minke Jentjes van ES (zie 129823).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118190    Pieter Harmens LEISTRA, geboren ca 1778.
Gehuwd met Tjitske Sjerps HOITEMA (zie 118191).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
157490    Pieter Jans LEISTRA, geboren op 13-12-1837 te Baarderadeel, zoon van Jan Pieters LEISTRA (zie 118189) en Anna Pieters (Antje) TERPSTRA (zie 16687).
 
127609    Sjoukje LEISTRA, geboren 00-00-1880 te Grouw, dochter van Libbe Hedzers LEISTRA (zie 127608) en Sijke Atzes van STRALEN (zie 127607).
Gehuwd op 06-05-1905 te Idaarderadeel met Gjalt de JONG (zie 127610).
 
157491    Sybrigje Jans LEISTRA, geboren op 08-12-1839 te Baarderadeel, overleden op 17-11-1842 te Baarderadeel op 2-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieters LEISTRA (zie 118189) en Anna Pieters (Antje) TERPSTRA (zie 16687).
 
6797    Tjeerd Klazes LEISTRA, geboren op 07-08-1843 te Opeinde, overleden op 15-01-1906 te Smallingerland op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd met Akke Jans de JONG (zie 6798).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
157492    Tjitske Jans LEISTRA, geboren op 20-05-1842 te Winsum, overleden op 05-07-1919 te Menaldumadeel op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieters LEISTRA (zie 118189) en Anna Pieters (Antje) TERPSTRA (zie 16687).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-06-1863 te Baarderadeel met Dirk Jans (Durk) van der LEY, 32 jaar oud (zie 157493).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heike (zie 157494).

22627    Roelfien LEITING, geboren ca 1845.
Gehuwd met Hendrik OTTENS (zie 22626).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltien (zie 22625).

141638    Levie Samuel Cohen LEITSAN, geboren 00-00-1718 te Amsterdam, overleden 00-00-1781 te Amsterdam.
Kinderen:
   1.  Samuel Levie Eljon COHEN (zie 141636).
   2.  Mozes Levie Eljon COHEN (zie 141639).

25381    Hilda Jacoba LEITSCHER, geboren ca 1945, dochter van Jan Johannes LEUTSCHER (zie 25383) en Heike Harmanna STARKE (zie 26053).
 
92681    Marijtje van der LEK, geboren ca 1865.
Gehuwd met Jan Jacob van BLITTERSWIJK (zie 92680).
 
189001    Jannetje LEKKERKERK, geboren ca 1845.
Gehuwd met Gerardus STEENKS (zie 189000).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 188999).

182009    Adrianus LEKKERKERKER, geboren ca 1885.
Gehuwd met Jacomijntje SMIT (zie 182010).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 182008).

178154    Cornelis LEKKERKERKER, geboren 00-00-1840 te Linschoten.
Gehuwd op 18-03-1874 te IJsselstein met Anmnigje KASTELEIJN (zie 178153).
 
109229    Gerrigje LEKKERKERKER, geboren ca 1842.
Gehuwd met Koenraad HAGOORT (zie 108999).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62914    Grietje LEKKERKERKER, geboren ca 1860.
Gehuwd met Florus de WITH (zie 62913).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (zie 62912).

62973    Jannigje Hendrika Margaretha LEKKERKERKER, geboren op 11-12-1870 te Linschoten, overleden op 19-06-1915 te Hekendorp op 44-jarige leeftijd, dochter van Johannes LEKKERKERKER (zie 161350) en Wijntje van WOUDENBERGH (van WOUDENBERG) (zie 161351).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1898 te Linschoten met Gerrit Cornelis van VLIET, 31 jaar oud (zie 62972).
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara Gerrigje (zie 62971).

161350    Johannes LEKKERKERKER, geboren op 05-11-1837 te Benschop, overleden op 08-11-1922 te Linschoten op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-11-1861 te Driebergen met Wijntje van WOUDENBERGH (van WOUDENBERG) (zie 161351).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje Hendrika Margaretha (zie 62973).

182008    Pieter LEKKERKERKER, geboren ca 1916, zoon van Adrianus LEKKERKERKER (zie 182009) en Jacomijntje SMIT (zie 182010).
Gehuwd op 24-03-1938 te Snelrewaard met Janna Gijsbertha van der WIND, 32 jaar oud (zie 181988).
 
178166    Sijgje LEKKERKERKER, geboren 00-00-1809 te Benschop, overleden op 31-08-1871 te Veldhuizen.
Gehuwd op 08-04-1829 te Benschop met Willem Paulusz KASTELIJN, 27 jaar oud (zie 178165).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
44114    Catharine LÉLANI, geboren ca 1730.
Gehuwd met Paul BAINE (zie 44113).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62757    Christina de LELIJ, geboren op 01-11-1801 te 's-Heeraartsberg en Bergambacht, dochter van Cornelis de LELIJ (zie 108224) en Cornelia EIJKELENBOOM (zie 108225).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-02-1824 te Bergambacht met Arie GRAAFLAND, 24 jaar oud (zie 62756).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
108224    Cornelis de LELIJ, geboren ca 1771.
Gehuwd met Cornelia EIJKELENBOOM (zie 108225).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108208    Jozina de LELIJ, geboren ca 1803.
Gehuwd met Jan BENSCHOP (zie 108207).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
188859    Aafje Pietersdr van der LELIJ, geboren 00-01-1691 te Maasland, begraven op 26-09-1759 te Vlaardingen, dochter van Pieter Symonsz van der LELIJ (zie 188860) en Neeltje Philipsdr SCHINKELHOEK (zie 188861).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1742 met Arij Jansz BERGWERF (zie 188862).
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-03-1744 te Vlaardingen met Mees Willemsz DIJKSHOORN, 29 jaar oud (zie 188858).
 
188764    Elisabeth van der LELIJ.
Gehuwd met Paulus Johannes van den BERGH (van den BERG) (zie 188763).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
188860    Pieter Symonsz van der LELIJ, geboren ca 1663.
Gehuwd met Neeltje Philipsdr SCHINKELHOEK (zie 188861).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Pietersdr (zie 188859).

104901    Barbe LELOUP, geboren ca 1740.
Gehuwd met Jean de WINDT (zie 104900).
Uit dit huwelijk:
   1.  Carolina / Charlotte / Cornelia (zie 39258).

70378    Anne Willem Mari Lodewijk van der LELY, geboren op 20-01-1871 te Hoogeveen, overleden op 18-11-1871 te Huizen;Hoogeveen, 302 dagen oud, zoon van Ir. Hendrik Leendert van der LELY (zie 37162) en Simonette Lambertine HORA BUMA (zie 37161).
 
37969    Arnoldine Marie van der LELY, geboren op 15-08-1898 te Coevorden, overleden 00-00-1916, begraven te Coevorden, graffoto aanwezig, dochter van Jan Willem van der LELY (zie 37167) en Louise Marie MAAS (zie 37961).
Gehuwd met Louwerens RIKKERS (zie 37255).
 
70376    Canne Johanna Martha Aurelia van der LELY, geboren op 01-12-1862 te Hoogeveen, overleden op 10-04-1892 te Huizen:Hoogeveen op 29-jarige leeftijd, dochter van Ir. Hendrik Leendert van der LELY (zie 37162) en Simonette Lambertine HORA BUMA (zie 37161).
 
70377    Cornelia Johanna Helena van der LELY, geboren op 18-11-1864 te Hoogeveen, overleden op 28-03-1890 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd, dochter van Ir. Hendrik Leendert van der LELY (zie 37162) en Simonette Lambertine HORA BUMA (zie 37161).
 
103496    Cornelis van der LELY, geboren ca 1762.
Gehuwd met Johanna van der VALK (zie 103497).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 37166).

37166    Hendrik van der LELY, ruwmolenaar;koopman, geboren op 11-07-1792 te Maassluis, overleden op 21-11-1877 te Maassluis op 85-jarige leeftijd, hij was een zoon uit een geslacht van leerlooiers en runmolenaars te Maassluis, zoon van Cornelis van der LELY (zie 103496) en Johanna van der VALK (zie 103497).
Gehuwd (1) ca 1819 met Cornelia SWANENBURG (zie 37962).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 29-04-1837 te Maassluis met Anna Maria STEUR, 25 jaar oud (zie 37957).
Gehuwd (3) met Maria van MANNEKUS (zie 37956).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Cornelia (zie 37958).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jacob Kornelis (zie 37170).
   3.  Jan Willem (zie 37167).
   4.  Maria Coenradina (zie 37963).
Uit het derde huwelijk:
   5.  Ir. Hendrik Leendert (zie 37162).

37162    Ir. Hendrik Leendert van der LELY, medebestuurder van de Drentsche Kanaal Maatschappij, geboren op 19-12-1825 te Maassluis, overleden op 21-02-1896 te Huizen;Hoogeveen op 70-jarige leeftijd, afkomstig van Maassluis. In 1850 werd de N.V. Drentsche Kanaal Mij.(aanleg Verl. Hoogeveensche vaart) opgericht door Jhr. Mr. Anne Willem van HOLTHE tot ECHTEN, zijn zwager, waar hij tot ingenieur van de maatschappij werd benoemd. Hij ging toen in Hoogeveen wonen. Hij tipte HOOGERBRUGGE over de goede venen van Z.O. Drenthe.
In 1854, toen van HOLTHE als directeur was afgetreden, werd hij benoemd tot directeur ingenieur. De Jonkheer bleef wel president commissaris. Zoon van Hendrik van der LELY (zie 37166) en Maria van MANNEKUS (zie 37956).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-10-1859 te Zuidhorn met Simonette Lambertine HORA BUMA (zie 37161).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
37959    Jacob Cornelis van der LELY, notaris te Maassluis, geboren 00-00-1820, overleden 00-00-1871.
Gehuwd met Johanna Cornelia van der LELY (zie 37958).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Cornelia Jacoba (zie 37967).

37170    Jacob Kornelis van der LELY, vervener; direkteur van de gasfabriek te Coevorden, geboren 00-00-1838, overleden 00-00-1912. Hij kwam met zijn broer Jan Willem omstreeks 1850 naar Z.O. Drenthe.
Hij woonde als vervener te Veenoord als buurman van zijn zwager ENGELENBURG. In 1881 werd hij directeur-eigenaar van de gasfabriek te Coevorden.
In 1887 verhuisde hij naar Den Haag en rond 1890 verkocht hij met zijn broer Jan Willem hun veenderij te Nieuw-Amsterdam (30Ha). Zoon van Hendrik van der LELY (zie 37166) en Anna Maria STEUR (zie 37957).
Gehuwd met Margaretha Johanna (Marie) STOOP (zie 37171).
 
37167    Jan Willem van der LELY, vervener;burgemeester van Coevorden. Geboren 00-00-1847, overleden 00-00-1920 te Coevorden, begraven te Coevorden, graffoto aanwezig, afkomstig uit Maassluis. Hij was een in Groningen afgestudeerde landbouwkundige te Coevorden en had met zijn broer Jakob Kornelis in 1874 een veenderij gestart in Nieuw-Amsterdam, waar hij nabij villa "La Paix" een villa bouwde die later "de Breehof" genoemd zou worden. Zijn vervening lag meerendeels in het Amsterdamsche Veld. De veenderij werd verkocht rond 1890. In 1888 werd hij burgemeester van Coevorden. en was lid van het uitvoerend comité tot aanleg van het traject Coevorden- Nieuw-Amsterdam van de Drentsche Stoomtram Maatschappij. Zoon van Hendrik van der LELY (zie 37166) en Anna Maria STEUR (zie 37957).
Gehuwd (1) met Berendina J. PELINCK (zie 37960).
Gehuwd (2) met Louise Marie MAAS (zie 37961).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Arnoldine Marie (zie 37969).

37958    Johanna Cornelia van der LELY, geboren 00-00-1820, overleden 00-00-1887, dochter van Hendrik van der LELY (zie 37166) en Cornelia SWANENBURG (zie 37962).
Gehuwd met Jacob Cornelis van der LELY (zie 37959).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
37967    Johanna Cornelia Jacoba van der LELY, geboren 00-00-1856, dochter van Jacob Cornelis van der LELY (zie 37959) en Johanna Cornelia van der LELY (zie 37958).
Gehuwd met Marinus RAHDER (zie 37968).
 
37963    Maria Coenradina van der LELY, geboren op 19-10-1850 te Maassluis, overleden op 01-03-1940 te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der LELY (zie 37166) en Anna Maria STEUR (zie 37957).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-08-1872 te Maassluis met Lucas ENGELENBURG, 26 jaar oud (zie 37964).
 
70379    Maria Henriëtte van der LELY, geboren op 01-05-1861 te Hoogeveen, overleden op 26-10-1879 te De Huizen;Hoogeveen op 18-jarige leeftijd, dochter van Ir. Hendrik Leendert van der LELY (zie 37162) en Simonette Lambertine HORA BUMA (zie 37161).
 
38327    Arnoldina LEM, geboren ca 1826.
Gehuwd met Gerhardus van RIGGELEN (zie 38326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes (zie 38328).
   2.  Gerhardus Arnoldus (zie 38329).
   3.  Johanna Geertruida (zie 38330).
   4.  Geertruida Hendrika (zie 38332).
   5.  Stephanus (zie 38323).
   6.  Johannes Wilhelmus (zie 38336).
   7.  Bernardus Hubertus (zie 38337).

171779    Catharina Maria LEM, geboren ca 1848.
Gehuwd met Albertus SERNE (zie 171778).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertina Catharina Maria (zie 171777).

64886    Elles van der LEM.
Gehuwd op 30-09-1982 te Apeldoorn, gehuwd voor de kerk op 30-09-1982 te Apeldoorn (Mariakerk), pastor J.W.G. v.d.SCHEPOP met Wolter WIND (zie 64885).
 
7305    Martha Godelieve LEMAITRE, geboren op 17-01-1896 te Kortrijk (B), overleden op 28-07-1943 te Haarlem op 47-jarige leeftijd, begraven op 31-07-1943 te Haarlem.
Gehuwd met Gerardus Petrus WINDT (zie 7177).
 
156795    Johanna Levi LEMANS, geboren 00-00-1760, overleden op 02-09-1808 te Oud Beijerland.
Gehuwd voor de kerk op 22-06-1780 te Rotterdam met David Levy van KREVEL, 38 jaar oud (zie 156794).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
183904    Alida LEMEIN, geboren 00-00-1883 te Veendam, dochter van Geert LEMEIN (zie 183905) en Aaltje BERNARDUS (zie 183906).
Gehuwd op 20-06-1903 te Groningen, 2 kinderen gewettigd met Jurrie RAATJES, 24 jaar oud (zie 183897).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stientje (zie 183928).

32637    Eefina LEMEIN, geboren ca 1876.
Gehuwd met Otto KOETJE (zie 32636).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
183905    Geert LEMEIN, geboren ca 1855.
Gehuwd met Aaltje BERNARDUS (zie 183906).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
153764    Gerard Wilhelm LEMEL, geboren ca 1825.
Gehuwd met Roelofje KYMMELL (zie 153761).
 
192359    Klaas Alberts LEMELENBURG, geboren ca 1760.
Gehuwd met Sjoukjen GEERTS (zie 192360).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
70943    Petronella Everharda LEMKER, geboren ca 1780.
Gehuwd met Henricus OORT (zie 70941).
 
46352    Rudolphina Anna LEMKER, geboren ca 1695.
Gehuwd met Wolter Hendrik ELLENTS (zie 46351).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
185116    Berend LEMMEN, geboren ca 1826.
Gehuwd met Jantien POEL (zie 185117).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik (zie 86815).

185112    Berend LEMMEN, geboren op 01-03-1887 te Eelde, overleden op 17-03-1888 te Eelde op 1-jarige leeftijd, zoon van Frederik LEMMEN (zie 86815) en Grietje van ZONNEVELD (zie 86818).
 
185113    Berend LEMMEN, marinier, geboren op 04-01-1889 te Eelde, overleden op 24-03-1923 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd, zoon van Frederik LEMMEN (zie 86815) en Grietje van ZONNEVELD (zie 86818).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-10-1921 te Haren met Maria OOSTERLING (zie 185118).
 
86815    Frederik LEMMEN, arbeider;grondwerker, geboren 00-00-1856 te Eelde, zoon van Berend LEMMEN (zie 185116) en Jantien POEL (zie 185117).
Gehuwd (1) op 26-06-1886 te Eelde met Grietje van ZONNEVELD, 26 jaar oud (zie 86818).
Gehuwd (2) op 28-02-1914 te Haren met Alida WIJKENS (zie 86814). {Zij was eerder gehuwd op 01-02-1890 te Oude Pekela, gescheiden na 5 jaar op 22-05-1895 te Oude Pekela van Freerk HAAN (zie 86819).}
Gehuwd (3) met Hinderkje HARMS (zie 86816).
Gehuwd (4) met Grietje TIMMER (zie 86817).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Berend (zie 185112).
   2.  Berend (zie 185113).

171299    Gijsbert LEMMEN, geboren ca 1847.
Gehuwd met Regina HAAZENDONK (zie 171300).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21141    Jantien LEMMEN, geboren op 06-11-1837 te Schipborg;Anloo, overleden op 01-09-1890 te Eelde op 52-jarige leeftijd, dochter van Lambert LEMMEN (zie 21142) en Klaartien MARTENS (zie 21150).
Gehuwd (1) voor 1880 met Roelof KUIPERS (zie 41498).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 30-10-1880 te Vries met Harm HUMMEL, 54 jaar oud (zie 20487). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-10-1856 te Assen met Janna ENSING, 33 jaar oud (zie 20121).}
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
21142    Lambert LEMMEN, geboren ca 1810.
Gehuwd met Klaartien MARTENS (zie 21150).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien (zie 21141).

46872    Margrieta LEMMEN, geboren ca 1860.
Gehuwd met Jan KOMMERS (zie 46871).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
171298    Pieternella Regina LEMMEN, geboren ca 1877 te Vianen, dochter van Gijsbert LEMMEN (zie 171299) en Regina HAAZENDONK (zie 171300).
Gehuwd op 24-12-1896 te Vianen met Klaas Andries OORD, 26 jaar oud (zie 171297).
 
103232    Imke Jans LEMMERSMA, geboren 00-01-1805 te Nije Lemmer, overleden op 21-08-1881 te Purmerend. Kanaalschans 217 Wijk E.
Gehuwd op 17-06-1827 te Purmerend met Jan de VRIES, 23 jaar oud (zie 103213).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje (zie 103233).
   2.  Hendrik (zie 103234).
   3.  Jan (zie 103235).
   4.  Trijntje (zie 103236).
   5.  Hannes (zie 103237).
   6.  Wimmigje (zie 103238).
   7.  Fredrik (zie 103239).
   8.  Anne (zie 103240).

185124    Berendina LEMPERSZ, geboren ca 1875.
Gehuwd met Berend Jan NIJHUIS (zie 185123).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Emma Marie (zie 185122).

195671    Hermina Frederika LEMPERSZ, geboren ca 1880.
Gehuwd met Hendrik ZWIJNENBERG (zie 195670).
Uit dit huwelijk:
   1.  Valentina (zie 195669).

144494    Johannes LEMPERSZ, fabriekarbeider, geboren 00-00-1838 te Lonneker, zoon van Petrus LEMPERSZ (zie 144495) en Petronella van AMEIDE (zie 144496).
Gehuwd op 10-11-1864 te Lonneker met Berendina Engberts ELFERINK (zie 144493).
 
144495    Petrus LEMPERSZ, geboren ca 1808.
Gehuwd met Petronella van AMEIDE (zie 144496).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
2052    Annigjen Annes LEMSTRA, geboren op 09-05-1773 te Oldelamer, gedoopt op 16-05-1773 te Oldelamer, overleden op 28-08-1846 om 03.00 uur te Delfstrahuizen;Schoterland op 73-jarige leeftijd, huis 7, dochter van Anne SJOERDS (zie 51752) en Aaltje TIES (THEES) (zie 51753).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-06-1802 te Delfstrahuizen met Fokke Freerks (Fooke) WIND, 20 jaar oud (zie 2054).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Fokkes (zie 2053).
   2.  Jantje Fokkes (zie 2264).
   3.  Freerk Fokkes (zie 2055).
   4.  Tjitske Fokkes (zie 2030).
   5.  Anne Fokkes (zie 2057).

51812    Annigjen Jans LEMSTRA, geboren 00-00-1793, overleden op 14-08-1875 te Ferwerderadeel.
Gehuwd op 26-10-1819 te Haskerland met Harmen Hendriks BEUTE, 38 jaar oud (zie 51795). {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-03-1812 te Haskerland met Annigjen Klases MOED, 22 jaar oud (zie 51810).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
133629    Antje Geerts LEMSTRA, geboren op 21-11-1847 te Jubbega, overleden op 05-02-1922 te Ooststellingwerf op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1872 te Ooststellingwerf met Kornelis Sjoerds DONGSTRA, 26 jaar oud (zie 133628).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80677    Bartele Jelles LEMSTRA, geboren ca 1795.
Gehuwd met Nieske Reins PEIFFER (zie 80678).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barteltje Barteles (zie 80676).

80676    Barteltje Barteles LEMSTRA, geboren op 05-02-1823 te Delfstrahuizen;Lemsterland, overleden na 1887, dochter van Bartele Jelles LEMSTRA (zie 80677) en Nieske Reins PEIFFER (zie 80678).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-11-1842 te Lemsterland met Hendrik Jans JETTEN, 23 jaar oud (zie 80674).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
114250    Gaukjen IJsbrands LEMSTRA, geboren ca 1780.
Gehuwd met Wopke Durks van der ZWAAG (zie 71770).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Wopkes (zie 71769).

80698    Jan Tjebbes LEMSTRA, geboren ca 1788.
Gehuwd met Barbara WILLEMS (zie 80699).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jans (zie 80697).

131689    Jantje Jelles LEMSTRA, geboren ca 1779.
Gehuwd met Jelte Eizes BOSMA (zie 131688).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108733    Johannes LEMSTRA, geboren 00-00-1879 te Steenwijkerwold, zoon van Roelof LEMSTRA (zie 108734) en Hiltje Hanzes LUKKES (zie 108735).
Gehuwd op 14-03-1903 te Steenwijkerwold met Trijntje de JONGE (zie 108732).
 
71015    Reitse LEMSTRA, geboren ca 1870.
Gehuwd met Jikke OORD (zie 71014).
 
164887    Rigtje Barteles LEMSTRA, geboren ca 1761.
Gehuwd met Hendrik Jans KUIPER (zie 164886).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108734    Roelof LEMSTRA, geboren ca 1849.
Gehuwd met Hiltje Hanzes LUKKES (zie 108735).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 108733).

80697    Willem Jans LEMSTRA, geboren op 07-09-1818 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Tjebbes LEMSTRA (zie 80698) en Barbara WILLEMS (zie 80699).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-04-1843 te Steenwijkerwold met Grietje Hendriks HUISMAN, 26 jaar oud (zie 80696).
 
200738    Wybigje Rinkes LEMSTRA, geboren ca 1828.
Gehuwd met Jacob Wolters BERKENBOSCH (zie 200737).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
157173    Lena LENARDS, geboren ca 1816.
Gehuwd met Godschalk Samuel MULLER (zie 157172).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina (zie 157171).

190914    Albert van der LENDE, veehouder, geboren op 01-02-1869 te Weststellingwerf, overleden op 18-11-1946 te Weststellingwerf op 77-jarige leeftijd, zoon van Tette Alberts van der LENDE (zie 190893) en Hasseltje Harmens PEN (zie 190894).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28-05-1904 te Weststellingwerf met Martje DIJKMAN (zie 190916).
 
166180    Albert Tettes van der LENDE, plaatselijk ontvanger; winkelier, geboren op 23-03-1808 te Spanga;Lendedijk, gedoopt (N.H.) op 27-03-1808 te Scherpenzeel, overleden op 27-05-1853 te Spanga op 45-jarige leeftijd, zoon van Tette Doekes van der LENDE (zie 102720) en Trijntje Heinen BEEKHOUT (zie 102721).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-03-1836 te Weststellingwerf met Margje Rudolfs OOSTING, 23 jaar oud (zie 166181).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje Alberts (Pietje) (zie 166179).
   2.  Tette Alberts (zie 190892).
   3.  Tette Alberts (zie 190893).

148473    Annigjen Doekes van der LENDE, dienstmeid, geboren 00-00-1832 te Oldemarkt, overleden op 05-07-1889 te Kuinre, dochter van Doeke Tettes van der LENDE (zie 148474) en Aaltien Berends (Aaltje) HOUWER (zie 148475).
Gehuwd op 06-06-1860 te Kuinre met Willem Jacobs MOLENBERG (zie 148472).
 
148474    Doeke Tettes van der LENDE, bakker;tapper, geboren ca 1800.
Gehuwd met Aaltien Berends (Aaltje) HOUWER (zie 148475).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
183096    Geertje Heines van der LENDE, geboren ca 1832, dochter van Heine Tettes van der LENDE (zie 102719) en Grietje Klazen PEN (zie 56725).
Gehuwd op 12-10-1855 te Weststellingwerf met IJssebrand Dirks OOSTEN, 29 jaar oud (zie 183088).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie 183113).
   2.  Heine (zie 183099).
   3.  Klaas (zie 183105).
   4.  Klaas (zie 183095).
   5.  Leentje (zie 183123).
   6.  Grietje (zie 183118).
   7.  Hielkje (zie 183098).
   8.  Klaasje (zie 183128).
   9.  Roelof (zie 183101).
   10.  Hendrikje (zie 183111).

190918    Grietje van der LENDE, geboren op 23-09-1874, dochter van Koendert van der LENDE (zie 190919) en Trijntje de VRIES (zie 190920).
Gehuwd met Harm van der LENDE (zie 190917).
 
2394    Grietje Klazes van der LENDE, geboren op 07-03-1861 te Spanga;Weststellingwerf, overleden op 25-02-1928 te Spanga op 66-jarige leeftijd, begraven te St.Nicolaasga, dochter van Klaas Heines van der LENDE (zie 129057) en Lammigje Lubberts HOOGKAMP (zie 129058).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1883 te Lemmer;Lemsterland met Jacob Martens WIND, 42 jaar oud (zie 2407).
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke (zie 79898).
   2.  levenloos (zie 2404).
   3.  Lammigje (zie 4773).
   4.  Marten (zie 105582).

190917    Harm van der LENDE, veehouder, geboren op 30-08-1870 te Weststellingwerf, overleden op 11-05-1953 te Weststellingwerf op 82-jarige leeftijd, hij kocht de boerderij Blauwhof aan de Lendedijk van baron RENGERS.
hij is rijk getrouwd, zijn vrouw was enigst kind en zijn schoonmoeder was rijk. Zoon van Tette Alberts van der LENDE (zie 190893) en Hasseltje Harmens PEN (zie 190894).
Gehuwd met Grietje van der LENDE (zie 190918).
 
190929    Hasseltje van der LENDE, geboren op 22-03-1903, dochter van Rudolf van der LENDE (zie 190922) en Heintje de BOER (zie 190928).
 
102719    Heine Tettes van der LENDE, geboren op 18-06-1803 te Spanga, overleden op 17-06-1860 te Weststellingwerf op 56-jarige leeftijd, zoon van Tette Doekes van der LENDE (zie 102720) en Trijntje Heinen BEEKHOUT (zie 102721).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-11-1827 te Weststellingwerf met Grietje Klazen PEN (zie 56725).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Heines (zie 129057).
   2.  Geertje Heines (zie 183096).
   3.  Roelofje Heines (zie 183115).
   4.  Tetje Heines (zie 56726).
   5.  Margjen Heines (zie 118511).

129057    Klaas Heines van der LENDE, geboren ca 1831, zoon van Heine Tettes van der LENDE (zie 102719) en Grietje Klazen PEN (zie 56725).
Gehuwd met Lammigje Lubberts HOOGKAMP (zie 129058).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
190919    Koendert van der LENDE, veehouder, geboren ca 1850.
Gehuwd met Trijntje de VRIES (zie 190920).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 190918).

190927    levenloos van der LENDE, geboren op 30-06-1882 te Weststellingwerf, overleden op 30-06-1882 te Weststellingwerf, 0 dagen oud, dochter van Tette Alberts van der LENDE (zie 190893) en Hasseltje Harmens PEN (zie 190894).
 
118511    Margjen Heines van der LENDE, geboren op 10-09-1840 te Spanga, overleden op 18-01-1918 te Wolvega op 77-jarige leeftijd, dochter van Heine Tettes van der LENDE (zie 102719) en Grietje Klazen PEN (zie 56725).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06-04-1877 te Weststellingwerf met Hendrik Andries PIJLMAN, 28 jaar oud (zie 118361).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmigje Hendriks (zie 119481).
   2.  Heine (zie 122442).
   3.  Grietje (zie 122443).
   4.  Andries (zie 122447).

166179    Pietertje Alberts (Pietje) van der LENDE, geboren op 03-08-1838 te Spanga, overleden op 07-12-1909 te Weststellingwerf op 71-jarige leeftijd, dochter van Albert Tettes van der LENDE (zie 166180) en Margje Rudolfs OOSTING (zie 166181).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-05-1861 te Weststellingwerf met Andries Heines (Anders) TIMMERMAN, 27 jaar oud (zie 166172).
 
190923    Roelof van der LENDE, geboren op 12-02-1879 te Weststellingwerf, overleden op 18-01-1962 te Weststellingwerf op 82-jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, zoon van Tette Alberts van der LENDE (zie 190893) en Hasseltje Harmens PEN (zie 190894).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-05-1904 te Weststellingwerf met Margje FLEDDÉRUS, 21 jaar oud (zie 190924).
 
183115    Roelofje Heines van der LENDE, geboren ca 1835 te Spanga, dochter van Heine Tettes van der LENDE (zie 102719) en Grietje Klazen PEN (zie 56725).
Gehuwd met Klaas Lamberts BRUGGE (zie 183116).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
190921    Rudolf van der LENDE, geboren op 23-06-1872 te Weststellingwerf, overleden op 25-09-1874 te Weststellingwerf op 2-jarige leeftijd, zoon van Tette Alberts van der LENDE (zie 190893) en Hasseltje Harmens PEN (zie 190894).
 
190922    Rudolf van der LENDE, timmerman, geboren op 24-03-1876 te Weststellingwerf, overleden op 18-01-1956 te Weststellingwerf op 79-jarige leeftijd, zoon van Tette Alberts van der LENDE (zie 190893) en Hasseltje Harmens PEN (zie 190894).
Gehuwd met Heintje de BOER (zie 190928).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
166184    Symen Tettes (Siemen) van der LENDE, geboren op 07-04-1819 te Spanga, overleden op 13-12-1916 te Weststellingwerf op 97-jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, zoon van Tette Doekes van der LENDE (zie 102720) en Trijntje Heinen BEEKHOUT (zie 102721).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-03-1842 te Weststellingwerf met Geesje Machiels PEEREBOOM, 19 jaar oud (zie 166186).
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouwkje Symens (zie 166187).
   2.  Tjitske Symens (zie 166188).

56726    Tetje Heines van der LENDE, geboren op 08-01-1837 te Spanga, overleden op 30-10-1923 te Weststellingwerf op 86-jarige leeftijd, dochter van Heine Tettes van der LENDE (zie 102719) en Grietje Klazen PEN (zie 56725).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1860 te Weststellingwerf met Hendrik Gerrits PIJLMAN, 30 jaar oud (zie 118427).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendriks (zie 122494).
   2.  Grietje (zie 56724).
   3.  Wobbegje (zie 122521).

190931    Tette van der LENDE, boer te Spanga, geboren op 05-02-1908, overleden op 03-12-1970 op 62-jarige leeftijd, zoon van Rudolf van der LENDE (zie 190922) en Heintje de BOER (zie 190928).
Gehuwd met Gerritje Pieters OOSTEN (zie 190932).
 
190892    Tette Alberts van der LENDE, geboren op 10-01-1839 te Spanga, zoon van Albert Tettes van der LENDE (zie 166180) en Margje Rudolfs OOSTING (zie 166181).
 
190893    Tette Alberts van der LENDE, geboren op 10-01-1841 te Slijkenburg, overleden op 27-02-1920 te Slijkenburg op 79-jarige leeftijd, zoon van Albert Tettes van der LENDE (zie 166180) en Margje Rudolfs OOSTING (zie 166181).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1868 met Hasseltje Harmens PEN, 19 jaar oud (zie 190894).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 190914).
   2.  Harm (zie 190917).
   3.  Rudolf (zie 190921).
   4.  Rudolf (zie 190922).
   5.  Roelof (zie 190923).
   6.  levenloos (zie 190927).

102720    Tette Doekes van der LENDE, geboren ca 1768 te Oldeboorn, gedoopt op 22-05-1795 te Scherpenzeel, overleden op 24-04-1829, hij nam in 1798 het boerenbedrijf van zijn vader over, zoon van Doeke TETTES (van der LINDEN) (zie 102722) en Tyets HOMMES (zie 102723).
Gehuwd voor de kerk op 18-05-1798 te Scherpenzeel (N.H.) met Trijntje Heinen BEEKHOUT, 21 jaar oud (zie 102721).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
166183    Tettje Tettes van der LENDE, geboren op 20-01-1813 te Weststellingwerf, dochter van Tette Doekes van der LENDE (zie 102720) en Trijntje Heinen BEEKHOUT (zie 102721).
 
166188    Tjitske Symens van der LENDE, geboren op 30-07-1857 te Weststellingwerf, overleden op 11-09-1899 te Weststellingwerf op 42-jarige leeftijd, dochter van Symen Tettes (Siemen) van der LENDE (zie 166184) en Geesje Machiels PEEREBOOM (zie 166186).
 
166182    Tjitske Tettes van der LENDE, geboren 00-00-1805, dochter van Tette Doekes van der LENDE (zie 102720) en Trijntje Heinen BEEKHOUT (zie 102721).
Gehuwd op 13-06-1825 te Weststellingwerf met Kornelis Andries BIJKERK (zie 166185).
 
190930    Trijntje van der LENDE, geboren op 25-11-1904, dochter van Rudolf van der LENDE (zie 190922) en Heintje de BOER (zie 190928).
 
166187    Vrouwkje Symens van der LENDE, geboren op 14-06-1843 te Spanga, overleden 00-00-1925, dochter van Symen Tettes (Siemen) van der LENDE (zie 166184) en Geesje Machiels PEEREBOOM (zie 166186).
 
183053    Yskjen Jans van der LENDE, geboren ca 1840.
Gehuwd met Wiebe Hendriks OOSTERHOF (zie 183052).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 183051).

107053    Jan Willem LENDERINK, geboren ca 1822.
Gehuwd ca 1842 met Hendrika STEGEMAN (zie 107034). {Zij is later gehuwd op 08-02-1853 te Wijhe met Gerrit Jan EISINK (zie 107033).}
 
131947    Jetsken LENERTS, geboren ca 1585.
Gehuwd voor de kerk ca 1605 met Otto Jansz. van RIJSWIJK (zie 131943).
Uit dit huwelijk:
   1.  Vijver Ottensz. (zie 131941).

48784    Anna van LENGEL, geboren ca 1640.
Gehuwd met Gerardus WASSENBERG (zie 48783).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alegonda (Aaltje) WASSENBERGH (zie 48782).

97667    Johann Barthold LENGER, geboren op 01-05-1789.
Gehuwd met Anne Marie Elisabeth VALDORF (zie 97666). {Zij was ook ooit gehuwd met Simon Henrich SCHLEIF (zie 97665).}
 
200611    Jannetje LENNAERTS, geboren ca 1590.
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1611 te Amsterdam met Marten Dircks VOLLENHOOVEN (zie 200610).
 
106324    Allegonda van LENNING, geboren op 02-09-1831 te Bourtange, overleden op 02-05-1905 te Bourtange op 73-jarige leeftijd, dochter van Hindrik van LENNING (zie 106325) en Neeltje van HUSTEN (zie 106326).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-02-1860 te Vlagtwedde met Geert Wolters GELLING, 40 jaar oud (zie 106323).
 
106325    Hindrik van LENNING, geboren ca 1806.
Gehuwd met Neeltje van HUSTEN (zie 106326).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96723    Ebbegien LENNIPS, geboren ca 1862.
Gehuwd met Jan GEUGIEN (zie 96722).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
50626    Gerritdina Hendrika Egberdina LENNIPS, geboren 00-00-1883 te Hardenberg-Ambt, dochter van Hendrik LENNIPS (zie 50627) en Geertruid ALTENA (zie 51042).
Gehuwd op 06-11-1908 te Ambt Hardenberg met Jan Willem HAMBERG (zie 50625).
 
1478    G.J.H. (Dieny) LENNIPS, geboren ca 1950.
Gehuwd op 29-06-1972 met Herm WIND, 23 jaar oud (zie 1477).
 
50627    Hendrik LENNIPS, geboren 00-00-1835 te Gramsbergen, zoon van Jan Hendrik LENNIPS (zie 50628) en Grietjen GOMMERS (zie 51043).
Gehuwd op 26-07-1866 te Gramsbergen met Geertruid ALTENA (zie 51042).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
27762    Hendrik Jan LENNIPS, geboren ca 1910.
Gehuwd op 26-10-1934 te Ambt-Hardenberg met Zwaantje ZWEERS, 24 jaar oud (zie 29010). RFN455
CHAN24 Sep 1998.
 
50628    Jan Hendrik LENNIPS, geboren ca 1810.
Gehuwd met Grietjen GOMMERS (zie 51043).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81237    Anna Catharina LENOIR, geboren ca 1780.
Gehuwd met Andreas PRELER (zie 4227).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus (zie 62385).

167220    Anthoon Beerends LENOS, geboren ca 1787.
Gehuwd met Elisabeth Abrahams BROERS (zie 167221).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
165687    Berend Anthonius LENOS, geboren op 18-06-1805 te Rosterhaule, gedoopt op 30-06-1805 te Rotsterhaule, overleden op 05-09-1851 te Rohel op 46-jarige leeftijd, zoon van Anthonius Gerhardus LIENES (zie 165689) en Lijsabeth Abrahams VISSER (zie 165690).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 07-09-1828 te Schoterland met Aaltje Minnes HOOGEBOOM (zie 165688).
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 18-07-1830 te Schoterland met Nennigjen Jans BOS, 25 jaar oud (zie 165686).
 
106070    Berend Jans LENOS, geboren ca 1850.
Gehuwd met Korneliske VISSER (zie 106071).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 106069).

167219    Geertje Anthoons LENOS, geboren 00-00-1817 te Sintjohannesga, dochter van Anthoon Beerends LENOS (zie 167220) en Elisabeth Abrahams BROERS (zie 167221).
Gehuwd op 12-04-1840 te Schoterland met Beerend Koops MINK (zie 167218).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthoon Berends (zie 167226).

46889    Hotske LENOS, geboren 00-00-1893 te Drachten, overleden op 17-03-1944 te Drachten.
Gehuwd op 15-11-1917 te Schoterland met Roelof TIENKAMP, 28 jaar oud (zie 46766). {Hij is later gehuwd ca 1945 met M.E. HOEKSTRA (zie 46888).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje Elisabeth (Hilly) (zie 46890).
   2.  Engbert (zie 46891).

106069    Jan LENOS, geboren 00-00-1884 te Nijehaske;Haskerland, zoon van Berend Jans LENOS (zie 106070) en Korneliske VISSER (zie 106071).
Gehuwd op 29-09-1904 te Haskerland met Wietske HOOISMA, 21 jaar oud (zie 105621).
 
91763    Aaltje LENS, geboren 00-00-1870 te Vollenhove, dochter van Jan Klaassen LENS (zie 91789) en Geertruida EDELENBOS (zie 91790).
Gehuwd op 06-11-1890 te Kampen met Jacob ten HOEVE (zie 91783).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
12269    Adam Hendriks LENS, geboren op 03-03-1802 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 07-03-1802 te Vollenhove, zoon van Hendrik Adams LENS (zie 12274) en Arentje KLAASSEN (zie 11922).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-08-1833 te Vollenhove-Ambt, 1 kind gewettigd met Jennigjen HERTJES (zie 10574).
 
200822    Adam Jans LENS, geboren ca 1795.
Gehuwd met Meintjen Jans ZANTMAN (zie 200823).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wybigjen (zie 200821).

100157    Arendje LENS, geboren 00-00-1822 te Vollenhove, dochter van Klaas Hendriks LENS (zie 35866) en Willemina Jans VISSCHERS (VISSER) (zie 91784).
Gehuwd op 12-12-1848 te Vollenhove met Berend Jans LASSCHE (zie 100156).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81729    Arnoldus LENS, geboren op 20-09-1897 te Vollenhove, overleden op 28-05-1992 te Emmeloord op 94-jarige leeftijd, begraven op 01-06-1992 te Vollenhove. De Voorst, zoon van Berend Roelofs LENS (Berend de Flikkert) (zie 80800) en Lammigje ROZEBOOM (zie 80799).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-03-1920 te Vollenhove met Annegien (Anne) ZANDBERGEN, 20 jaar oud (zie 81730).
 
80800    Berend Roelofs LENS (Berend de Flikkert), visser;schipper, geboren op 26-10-1869 te Vollenhove, overleden op 09-08-1936 te Vollenhove op 66-jarige leeftijd, zoon van Roelof Berends LENS (zie 80801) en Annigje Arends de JONGE (zie 80802).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-09-1894 te Vollenhove (getuige(n): Berend EDELENBOS;Antoni Pietersz JONGMAN;Arnoldus ROZEBOOM en Berend Willemsz HUISMAN) met Lammigje ROZEBOOM, 25 jaar oud (zie 80799).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus (zie 81729).

10503    Berendje Hendriks LENS, geboren op 30-12-1796 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-01-1797 te Vollenhove, dochter van Hendrik Adams LENS (zie 12274) en Arentje KLAASSEN (zie 11922).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1824 te Blokzijl met Willem Herms KUIPER (zie 8132).
 
12270    Berent Teunis LENS, geboren op 03-04-1800 te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 06-04-1800 te Vollenhove, overleden voor 1810, zoon van Teunis Adams LENS (zie 12282) en Roelofjen Jans MENSSEN (zie 12681).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 263 van 472 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software